بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940084757
نام و نام خانوادگي : مریم پهلوانی
عنوان پایان نامه : مطالعه آزمایشگاهي پارامترهای موثر بر ضریب دبي در سرریز کليد پيانویي ذوزنقه ای با طوقه نيم دایره
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي اب وسازه هاي هيدروليکي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : هومن حاجی کندی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد صادق صادقیان ,
چكيده : همواره مهار آب ، ذخیره و استفاده بهینه از آن هدف اصلی ساخت سد ها بوده است. سد یکی از گران ترین سازه های ساخت بشر است که همواره مهندسان طراح بدنبال کاهش این هزینه های ساخت با بهینه کردن ابعاد طراحی و ساخت و ایمن سازی این سازه بوده اند. سرریز مجرای سازه ای است که در بدنه یا در جناح سد برای تخلیه اضافه جریان ساخته می شود و عامل اصلی ایجاد ایمنی سدها در زمان سیلاب است. سرریز کلید پیانویی نوع جدیدی از سرریز کنگره ای است که برای بهبود ظرفیت تخلیه سد طراحی میشود از آنجایی که سرریزهای کلید پیانویی سازه ای جدید محسوب می شوند، تعداد کمی معیار و عامل طراحی موجود است. پس لزوم ساخت نمونه های اولیه و آزمایش مدل های فیزیکی مشخص است.به منظور بررسی عملکرد سرریزها و برآورد آب عبوری از آنها نیاز به تعیین ضریب دبی است. تغییر هندسه سرریز به صورت ذوزنقه ای طرح جدیدی از سرریز کلید پیانویی است که با توجه به فضای کم مورد نیاز برای احداث و حجم بتن ریزی مناسب و افزایش راندمان تخلیه ،این سرریز بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. اجرای این نوع سرریزها نسبت به سرریزهای کنگره ای، فضای کمتری نیاز داشته و لذا فونداسیون این نوع سرریزها میتواند ابعاد کوچکتری داشته باشد طرح ذوزنقه ای با کلیدهای ورودی و خروجی شیبدار باعث بهبود عملکرد هیدرولیکی این نوع سرریز میشود. در این پژوهش با اضافه کردن طوقه های نیم دایره ای در انتهای کلیدهای ورودی و خروجی به منظور افزایش گنجایش مخزن این نوع سرریزها (سرریز کلید پیانویی ذوزنقه ای ) طراحی شده است. چند سرریز با هندسه مذکوردر ابعاد مختلف از جنس صفحات پلکسی گلس طراحی ، ساخته و آز مایش شده است که بررسی ها نشان داد احداث طوقه نیم دایره بر روی سرریز کلید پیانویی ذوزنقه ای در هد آب بالا ،راندمان (ضریب آبگذری ) آن را نسبت به نوع بدون طوقه بالا میبرد ولی در هدهای پایین ، تاثیراین طوقه چندان مطلوب به نظر نمیرسد. همچنین با افزایش نسبت بی‌بعد Wi/Wo ضریب آبگذری این سرریز افزایش می یابد.
كلمات كليدي : سرریز کلید پیانویی- ضریب آبگذری-هد آب
تاريخ دفاع : 1397-06-03