بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940289254
نام و نام خانوادگي : اصلان هوشنگی
عنوان پایان نامه : مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر ضریب دبی در سرریز کلید پیانویی با هندسه مستطیلی و طوقه مثلثی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي اب وسازه هاي هيدروليکي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : هومن حاجی کندی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد صادق صادقیان ,
چكيده : در سیستم های انتقال آب و کانال های آبیاری و زهکشی از سرریز ها به عنوان سازه های هیدرولیکی برای عبور سیلاب، تنظیم سطح آب و اندازه گیری دبی جریان به صورت گسترده استفاده می شود. از این رو بهره برداری از سرریزهایی با راندمان هیدرولیکی و توجیه اقتصادی قابل قبول بیش از پیش مطرح و نسبت به سرریز های سنتی در اولویت قرار دارند. سرریزهای تاج طولانی با افزایش طول تاج امکان عبور دبی بیش تری با هد ثابت را فراهم می کنند. از جمله این سرریز ها، سرریز های کلید پیانویی می باشند. این سرریز در حقیقت نوع توسعه یافته سرریزهای کنگره ای هستند. با توجه به این که این نوع سرریز در سال های اخیر مطرح شده است هنوز به طور دقیق بر روی آن و مشخصات هیدرولیکی آن بررسی جامع و گسترده ای صورت نگرفته است. سرریز کلید پیانویی در مقایسه با سرریز معمولی دبی عبوری را حداقل تا چهار برابر افزایش می دهد و نیز باعث افزایش ظرفیت مخزن پشت سد می گردد، از لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است و هزیته نگهداری کم تری نسبت به سایر سرریزها دارد. اکثر تحقیقات انجام شده بر روی این سرریز در حالتی است که شکل پلان مستطیلی بوده و مطالعات اندکی سرریز کلید پیانویی با پلان مستطیلی با طوقه مثلثی مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش آزمایشگاهی حاضر تاثیر پارامترهای هندسی سرریزکلید پیانویی مستطیلی با طوقه مثلثی، همچون طوقه های مختلف و نسبت عرض کلید ورودی به خروجی (Wi/Wo) که در قالب چهار مدل پس از آنالیز ابعادی و تعیین پارامتر های بی بعد موثر، بر اساس سایر نسبت های هندسی بهینه ارائه شده در مطالعات اخیر طراحی گردید، تحت شرایط جریان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به صورت نمودار های بی بعد ارائه شده است و نیز حاکی از آن است که نسبت عرض کلید ورودی به خروجی نسبت به سایر پارامتر های هندسی تاثیر کم تری روی ظرفیت دبی عبوری داشته است.
كلمات كليدي : سرریز کلید پیانویی- ضریب آبگذری-هد آب
تاريخ دفاع : 1397-06-19