بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940484193
نام و نام خانوادگي : مهسا سادات جلالی چیمه
عنوان پایان نامه : اثر جلبک سارگوسوم تنریمم بروی بیان ژن RANKL در موش‌های جوان و پیر
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
میترا حیدری نصرآبادی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه نوری ,
چكيده : سابقه و هدف: پوکی استخوان یک بیماری شایع مولتی فاکتوریال اسکلتی است که ویژگی بارز آن کاهش تراکم استخوان است و به عنوان یک اپیدمی پنهان برای جهان مدرن در نظر گرفته میشود، این بیماری با کاهش کیفیت زندگی ممکن است فرد را در معرض خطر شکستگی های پی در پی استخوانی قرار دهد. از آنجایی که خطر مرگ و میر ناشی از بیماری پوکی استخوان روبه افزایش است و داروهای شیمیایی عوارض شیمیایی بیشماری را از خود به جای میگذارند، امروزه استفاده از مکمل های گیاهی در درمان بیماری ها پیشنهاد میشود. مواد و روش ها: در این مطالعه 60 سر رت ماده نژاد ویستار در دو گروه پیر (57 هفته ای) و جوان (4 هفته ای) از انستیتوپاستور تهیه گردید که پس از سازگاری با محیط به شش گروه تقسیم شد. گروه های شاهد 4 و 57 هفته ای از غذای طبیعی تغذیه کرده، گروه های شم 4 و 57 هفته ای از آب مقطر با دوز 10 میلی گرم بر 100 گرم وزن بدن و در نهایت گروه های تجربی 4 و 57 هفته ای از عصاره جلبک سارگاسوم تنریمم با دوز 10 میلی گرم بر 100 گرم وزن بدن برخوردار بودند که در هر چهار گروه فوق به روش گاواژ در مدت 42 روز به رت ها داده شد. در پایان پس از بیهوش کردن رت ها، نمونه های استخوان جهت اندازه گیری کلسیم استخوانی از حفره استابولوم جدا شده و به همراه نمونه های خونی برای بررسی بیان ژن فاکتور های RANK و RANKL و همچنین اندازه گیری متغیرهای کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز به آزمایشگاه بیمارستان بقیه الله فرستاده شد. یافته ها: در فاکتورهای خونی و بیان ژن اختلاف معنی داری در گروه تجربی نسبت به سایر گروه ها مشاهده نشد. میزان کلسیم استخوان گروه تجربی نسبت به گروه کنترل منفی افزایش معنی داری داشت. نتیجه گیری: یافته های فوق نشان میدهد که هرچند تاثیر جلبک سارگاسوم تنریمم بر میزان فاکتورهای خونی دخیل در پوکی استخوان بی تاثیر بوده است اما افزایش معنی دار کلسیم استخوان گروه تجربی نسبت به گروه کنترل منفی حاکی از تاثیر مثبت این جلبک می‌باشد که می‌تواند نقش منحصر به فردی در روند استخوان سازی داشته باشد
كلمات كليدي : جلبک سارگوسوم تنریمم ، ژن RANKL ، موش‌
تاريخ دفاع : 1396-06-18