بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930608894
نام و نام خانوادگي : فاطمه علی خانی
عنوان پایان نامه : تحلیل و ارزیابی ِجریان ِخون در دریچه ی قلبِ جایگزینِ صفحه مورب
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی پزشکی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی پزشکی گرایش توانبخشی-کارشناسی ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
شاهرخ شجاعی
استاد مشاور () : ,
چكيده : سیستم قلب و عروق انسان یک جفت پمپ است که خون را در سرتاسر بدن انسان به گردش در می آورند و در این سیستم دریچه های قلب به صورت طبیعی تک جهته می باشند که جریان خون را در جهت مناسب خودش حفظ می کنند . عملکرد ناصحیح و تخریب دریچه ها باعث بی نظمی سیستم گردش خون میشود که در آن هنگام دریچه قلب باید تعویض گردد . این تعویض دریچه می تواند با یک دریچه از انواع مختلف دریچه های مکانیکی و یا با بافت طبیعی (بیولوژیکی) انجام پذیرد و یکی از بزرگترین چالش های مهندسی پزشکی امروز جایگزینی یک دریچه ی مصنوعی با عملکرد طبیعی می باشد در این تحقیق فرض بر آنست که دریچه صفحه مورب می تواند بصورت نسبی کارایی دریچه بیولوژیکی را تقلید نماید و برای ارزیابی این فرض بایستی ویژگی های سیالاتی و ترمودینامیکی جریان خون را قبل و بعد از دریچه صفحه مورب با حالت طبیعی مقایسه نمود. کلید واژه : دریچه قلب ، جریان خون ، دریچه های مکانیکی ، دریچه صفحه مورب
كلمات كليدي : دریچه قلب ، جریان خون ، دریچه های مکانیکی ، دریچه صفحه مورب
تاريخ دفاع : 1397-10-10