بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930542664
نام و نام خانوادگي : محمدرضا برنا
عنوان پایان نامه : آنالیز رفتار ضریب هدایت هیدرولیکی بستر رودخانه در منطقه هایپرهک(مطالعه موردی: رودخانه زیارت گرگان)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _اب
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر امیرحسین جاوید
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکترسیداحمد میرباقری
چكيده : ضریب هدایت هیدرولیکی قائم(Kv) بستر رودخانه، یک متغیر مهم مؤثر بر تبادل آب و املاح بین بستر رودخانه‌ها و سیستم‌های آب زیرزمینی اطراف آن است. به هر حال اطلاعات دقیق اندکی در مورد تغییرات مکانی Kv بستر رودخانه وجود دارد و تقریبا هیچ اطلاعاتی در خصوص تغییرات زمانی آن وجود ندارد. مطالعه و آنالیز ضریب هدایت هیدرولیکی بستر رودخانه¬ای در این تحقیق در 3 فاز انجام گرفت، از اینرو در فاز اول تحقیق، تعدادی نمونه بدون دستخوردگی از بستر رودخانه در مسیرسراسررودخانه (بالادست تا پائین دست) از بازه¬های مستقیم و پیچشی شکل انتخاب شدند و مورد آزمایش بار افتان و بار ثابت در آزمایشگاه مکانیک خاک قرار گرفت سپس توزیع اندازه دانه¬بندی خاک روی نمونه¬ها انجام شد و در نهایت رابطه بین نتایج بدست آمده از آزمایش بار افتان و ثابت با رفتار دانه¬بندی خاک مورد تجزیه و تحلیل و آنالیز قرار گرفت، در فاز دوم تحقیق، در ابتدا تنوع مکانی Kv بستر رودخانه¬ای در سراسر رودخانه زیارت گرگان به کمک روش تست نفوذپذیر درجا به¬صورت کاملتری مورد بحث قرار گرفت. همچنین در این فاز اهداف دیگری نظیر آنالیز دانه¬بندی رسوبات بستر رودخانه در بازه¬های مستقیم و پیچشی شکل و پیدا کردن تأثیر تغییرات مورفولوژیک رودخانه بر روی Kv از بالادست تا پائین دست مورد بررسی قرارگرفت. در فاز سوم تحقیق بررسی تغییرات Kv بستر رودخانه بر روی قسمت پائین دست رودخانه در طول یک بازه زمانی یکساله به¬واسطه اندازه¬گیری¬های منظم هفتگی صورت پذیرفت، در ابتدا به¬منظور صحت سنجی مقادیر Kv که با یک روند نزولی در طول این مدت همراه بود، از دانه¬بندی ذرات بستر رودخانه در چندین مرتبه در طول یک سال کمک گرفته شد. سپس پس از شناسائی روندهای موجود داده‌ها به تعیین مقادیر خودهمبستگی وخود همبستگی جزئی پرداخته و در نهایت یک مدل (1,1) ARMA بعنوان مدل برتر شناخته شد. همچنین در پایان تحلیل سری زمانی، مقادیر Kv برای 52 هفته بعدی استخراج گردید، با مشاهده تغییرات توزیع دانه¬بندی خاک در طول یکسال و ارتباط آن با Kv، نقش تغییرات محیطی نظیرسیلاب¬های احتمالی را برروی مقادیر Kv مورد بررسی قرار گرفت.
كلمات كليدي : ضریب هدایت هیدرولیکی، منطقه هایپرهک، روش بار افتان وبار ثابت، فرمول تجربي، آنالیز اندازه دانه بندی خاک،رودخانه زیارت گرگان، تحلیل سری زمانی، مدل‌های ARMA
تاريخ دفاع : 1397-09-21