بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950491748
نام و نام خانوادگي : نوید جابری
عنوان پایان نامه : بررسي سينتيك تخريب حرارتي آلياژ پلي پروپيلن/اتيلن وينيل استات كوپليمر (PP/EVA) در حضور نانوذره معدني تنگستن (WS2)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مریم اوتادی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
وهاب الدين گودرزي
چكيده : در این تحقیق نمونه های آلياژي پلی¬پروپیلن/ اتیلن وینیل استات کوپلیمر (PP/EVA) در حضور سازگار كننده پلی¬پروپیلن مالئیک¬دار (PP-g-MA) در درصدها مختلف و همچنين نمونه هاي نانوكامپوزيتي PP/EVA با مقادير مختلف نانوذرات تنگستن دی سولفیدWS2 به وسیله روش اختلاط مذاب تک مرحله¬ای تهيه شده اند. از دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) جهت تشخیص و پخش نانوذرات WS2 در مخلوط نانوکامپوزیتی و نحوه قرار گرفتن آن در بستر نمونه ها استفاده شد. ريخت شناسي نمونه هاي آلياژي و نانوكامپوزيتي به وسیله آزمون میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. مقدار تخریب حرارتی نمونه های توسط آزمون TGA در ریتهای حرارتی 5، 10 و 20 درجه بر دقیقه ارزیابی شد و نتایج نشان دادن که حضور 5 درصد وزنی WS2 نقش بهتری را در تخریب حرارتی نمونه ها دارد و از سوی دیگر مقدار سنتیک تخریب با استفاده از مدل Flynn-Wall-Ozawa مورد بررسی قرار گرفت و پارامتر انرژی فعالسازی تخریب برای همه نمونه های مورد نظر در درصد های تبدیل مختلف بدست آمد. کلمات کلیدی: نانوکامپوزیت¬ها، WS2 ، مورفولوژی، انرژی فعالسازی تخریب، مدل Flynn-Wall-Ozawa
كلمات كليدي : نانوکامپوزیت ها، WS2 ، مورفولوژی، انرژی فعالسازی تخریب، مدل Flynn-Wall-Ozawa
تاريخ دفاع : 1397-06-21