بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910839195
نام و نام خانوادگي : فاطمه قانع
عنوان پایان نامه : بررسي اثر کلريدکادميم (CdCl2) بر خواص لايه نازک کادميم تلورايد(CdTe )
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : فيزيك
رشته/گرایش تحصيلي : فيزيك اتمي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمود قران نویس
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
داود درانیان
چكيده : چکيده : در اين پروژه در مرحله اول لايه نازکي از ماده کادميم تلورايد با استفاده از روش مگنترون اسپاترينگ بر روي زير لايه FTO نشانده شده و سپس وآناليز هاي, Scanning Electron Microscopy(SEM) , X-RayDiffraction(XRD), ,Microscopy(AFM) Atomic Force و اسپکتروفتومتري و ضخامت سنجي از نمونه ساخته شده گرفته شد.و ساختار لايه نازک کادميم تلورايد مورد بررسي قرار گرفت. .سپس در مرحله بعد نمونه هاي ساخته شده از کادميم تلورايد در محلول کادميم کلرايد با غلظت هاي مختلف و حلال هاي متفاوت آب و متانول قرار داده شدند و پس از خشک شدن تاثير ماده کادميم کلرايد بر لايه کادميم تلورايد را مورد تحقيق و مطالعه قرار داديم.در پايان نيز ساختار کريستالي نمونه ها را توسط دستگاه XRD و توپوگرافي سطح نمونه ها را توسط دستگاه AFM و مورفولوژي ساختار نمونه ها را توسط دستگاه SEM و ميزان عبور و بازتاب نور را توسط دستگاه اسپکتروفتومتري بررسي نموديم. نتايج:با افزايش غلظت کلريد کادميم ميزان عبور نور کمتر شده و همچنين با افزايش غلظت کلريد کادميم ميزان جذب نور افزايش يافته است.با اثر دهي کلريد کادميم زبري سطح لايه کادميم تلورايد کاهش يافته و اندازه بلور دانه ها رشد يافته است
كلمات كليدي : سلول خورشیدی، اسپاترینگ،کادمیم تلوراید،کادمیم کلراید
تاريخ دفاع : 0000-00-00