بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950107159
نام و نام خانوادگي : حامد کشمیری
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر حمایت و سرمایه گذاری مالی بخش خصوصی یا دولتی از آثار مکتوب نمایشی از انتشار تا اجرا
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : امیر کاووس بالازاده ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمایه¬گذاری مالی و حمایت دولت و بخش خصوصی از آثار مکتوب نمایشی، از انتشار تا اجرا می¬باشد. این پژوهش از نوع کاربردی است، از نتایج آن می¬توان برای تصمیم¬گیری¬ متخصصان در این حوزه استفاده نمود. به این منظور با استفاده از روش دلفی به این پژوهش پرداخته شد. ابزار جمع¬آوری داده¬ها، مطالعه کتب، اسناد و مدارک و همچنین انجام مصاحبه با متخصصان حوزه ادبیات نمایشی بود. مصاحبه¬ها از نوع بدون¬ساختار بود، بدین صورت که نظر متخصصان با استفاده از سوالاتی که از آنها پرسیده می¬شد، جمع¬آوری گردید. روش نمونه¬گیری و انتخاب افراد متخصص، روش نمونه¬گیری هدفمند و در دسترس بود که با این روش، تعداد ۹ متخصص انتخاب و مصاحبه به عمل آمد. در مجموع ۸ سؤال مهم از متخصصان پرسیده و پاسخ¬های مربوط به آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، با نگاه کلی به اقتصاد هنر و با در نظرگرفتن اصول و دیدگاه¬های اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه امروز ایران، رابطه اقتصاد و تولید تئاتر مورد بررسی قرار گرفته است. اگر به تئاتر به عنوان یک محصول فرهنگی بنگریم که مانند هر کالای دیگری قابلیت مصرف شدن دارد، بطوری که بخشی از نیازهای انسانی ما را تامین می¬کند، می¬باید به توازن میانه هزینه¬ها و درآمدهای ناشی از آن توجه کنیم. زیرا تئاتر همچون سایر کالاها تابع سه عنصر اقتصادی تولید، توزیع و مصرف است. در نگرش توسعه-ای، تئاتر یک کالای در خور محسوب می¬شود و دولت مایل است که مردم بیش از آنچه در جامعه دیده می¬شود، مصرف کننده آن باشند. لیکن، وجود عوامل بازدارنده، سهم اندک تئاتر از بودجه¬های فرهنگی را سبب گردیده است. پژوهش حاضر روشن می¬سازد که با توجه به سیاست¬های فرهنگی و نظام تولید تئاتر در ایران، وضعیت کنونی تئاتر نامطلوب بوده و سهم آن در سبد مصرف خانواده ایرانی و نیز سهم تئاتر در برنامه¬های توسعه و اقتصاد ملی و جایگاه این تولید هنری در عرصه فرهنگ و هنر به لحاظ کمی و کیفی اندک است. واژگان کلیدی: ادبیات نمایشی، تئاتر، دولت، بخش خصوصی.
كلمات كليدي : ادبیات نمایشی، تئاتر، دولت، بخش خصوصی.
تاريخ دفاع : 1397-06-11