بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950078119
نام و نام خانوادگي : پگاه جهانباز
عنوان پایان نامه : ارائه مدلی با استفاده از روش رگرسیون پنل دیتا به¬منظور پیش بینی عملکرد زنجیره تأمین مبتنی بر نوآوری و فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: شرکت¬های بورس اوراق بهادار تهران)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حامد کاظمی پور ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
ندا رفیعی پارسا
چكيده : تحقیق حاضر با هدف ارائه مدلی به¬منظور پیش بینی عملکرد زنجیره تأمین مبتنی بر نوآوری و فناوری اطلاعات انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردي، بر حسب نوع داده ها، یک تحقیق کمی و از لحاظ روش گردآوري داده¬ها توصيفي و از نوع کتابخانه ای بود. برای نیل به هدف پژوهش تاثیر نوآوری و فناوری اطلاعات بر عملکرد زنجیره تامین در قالب یک مدل رگرسیون پنل دیتا مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک و در نظر گرفتن شرایطی برای اعضاء نمونه پژوهش در نهایت تعداد 63 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند که داده های مربوط به آن ها در بازه سال های 1388 تا 1395 به روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری گردید. مانایی متغیرها به وسیله آزمون لوین، لین و چو انجام گرفت که دال بر مانایی تمامی متغیرها در سطح بود. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله مدل پنل دیتا و انجام آزمون های چاو و هاسمن انجام شد و نتایج نشان داد که دو تغيیر نوآوری و فناوری اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد زنجیره تامین دارند.
كلمات كليدي : نوآوری، فناوری اطلاعات، زنجیره تامین، پنل دیتا
تاريخ دفاع : 1397-06-04