بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940059743
نام و نام خانوادگي : مژده خسروی
عنوان پایان نامه : تهیه و ارزیابی سمیت زیستی و کارآیی برون تن نانوذرات لیپیدی جامد مانوزیله حاوی داروی پارومومایسین بر علیه عفونت لیشمانیا ماژور
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دلارام درود
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
نازیلا ارباب سلیمانی
چكيده : مقدمه و اهداف: ليشمانيوز يک بيماري در سراسر جهان است که منجر به مرگ و مير در انسان ها مي شود. داروهایی که در حال حاضر در معرض استفاده بالینی هستند محدود به تعدادی از ترکیبات شیمیایی سمی هستند و مقاومت دارویی در انگل افزایش یافته است. بنابراین، ضروری است که یک درمان دارویی ضد لیشمانیا نوین طراحی شود. یک روش امیدوارکننده استفاده از نانوذرات جهت تحویل هدفمند دارو می باشد. استفاده از سامانه های دارورسانی موجب بهبود اثربخشی دارو می شود. در مطالعه حاضر، پارومومیسین سولفات (PM) در نانوذرات لیپید جامد (SLN) و مانوزیله شده به طور موثر فرموله شده است. مواد و روش ها: فرمولاسيون هاي مختلف SLN با روش تزريق حلال تهيه شده و خواص فيزيکي مختلفي از قبيل اندازه ذرات، مورفولوژي، پتانسيل زتا، مشخصات آزمايشگاهي و ضريب نفوذ آن اندازه گیری شد. اثربخشی فرمولاسیون پارامومایسین SLN مانوزیله شده در شرایط in vitroبر لیشمانیا ماژور مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از تست MTT برای ارزیابی اثرات سمیت این فرمولاسیون در رده سلولی L-929 استفاده شد. نتيجه و نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که پارامومایسین SLN مانوزیله شده داراي ويژگي هاي فيزيکي خوبي است . اثر آنها بر روی پرو ماستیگوت انگل لیشمانیا از پارمومایسین و داروی کنترل آمفوتریسین بی بیشتر بوده.هم چنین سمیت سلولی فرمولاسیون تهیه شده کمتر از آمفوتریسین بی می باشد کلمات کلیدی: نانوذرات چربی مانوزیله شده، پارامومیسین، لیشمانیا ماژور
كلمات كليدي : نانوذرات چربی مانوزیله شده، پارامومیسین، لیشمانیا ماژور
تاريخ دفاع : 1397-06-18