بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940273162
نام و نام خانوادگي : شبنم یعقوبی
عنوان پایان نامه : سنتز بیولوژیک نانوذره نقره با استفاده از عصاره گیاه Dracocephalum kotschyi و بررسی اثرات ضدمیکروبی آن علیه پاتوژن¬های بیمارستانی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : آرزو دست پاک ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر آرزو دست پاک
چكيده : عفونت¬های بیمارستانی از جمله عفونت¬هایی هستند که امروزه در مراکز درمانی میزان شیوع بالایی دارند. عفونت¬هاي بيمارستاني با افزايش طول مدت بستري و هزينه¬هاي درمان و مقاومت آنتي بيوتيکي باکتري¬هاي مسئول عفونت، همراه هستند. با توجه به طیف وسیع آنتی بیوتیک¬ها با فعالیت¬های ضد میکروبی گسترده، اما هنوز عفونت¬های بیمارستانی غیر قابل کنترل می¬باشند. استفاده زیاد و نامناسب از آنتی بیوتیک¬ها، عفونت¬های بیمارستانی را افزایش داده¬اند. در حال حاضر نانوتکنولوژی در زمینه¬ی نانوآنتی بیوتیک نیز سودمند است، این تکنولوژی به وسیله دستکاری در اندازه و مقیاس، باعث افزایش عملکرد این مواد شده است. سنتز نانو ذرات از مسیر¬های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی انجام پذیر است. در سنتز سبز نانو ذرات، از ارگانیسم¬های زنده استفاده می شود. یکی از نانو ذراتی که در زمینه¬ی پزشکی و درمانی از دیرباز مورد توجه قرار دارد، نانو ذره¬ی نقره است که دارای ویژگی¬های ضد میکروبی است. در این مطالعه از روش سنتز سبز بوسیله¬ی عصاره¬ی گیاه Dracocephalum kotschyi نانو ذره¬ی نقره سنتز شد. بررسی ضد باکتریایی نانو ذره¬ی تولیدی بر سویه¬های استاندارد باکتریایی Staphylococcus aureus، Escherichia coli، Pseudomonas aeruginosa ، Klebsiella و Listeria به دو روش انتشار دیسک و تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی رشد (MIC) انجام شد. نتایج نشان داد که قطر نانو ذره¬ی سنتز شده، 15 تا 25 نانومتر،توسط دستگاه XRD، میکروسکوپ الکترونی گذاره و نگاره تائید شد. همچنین نتایج نشان دادند که Staphylococcus aureus، Escherichia coli، Pseudomonas aeruginosa، Klebsiella و Listeria به ترتیب نسبت به غلظت های 25/31 میکروگرم بر میلی لیتر حساس و نسبت به غلظت¬های پایین تر از 500 میکرو گرم بر میلی لیتر مقاومت نشان دادند. در این مطالعه نتایج نشان داده شد که نانو ذره¬ی نقره¬ی سنتز شده توسط گیاه D.kotschyi دارای پتانسیل ضد باکتریایی مناسب علیه پاتوژن¬های بیمارستانی است و می تواند به عنوان یکی از دستاوردهای نانو در کمک به درمان عفونت¬های بیمارستانی عمل کند. کلمات کلیدی: عفونت بیمارستانی، گیاه D. kotschyi، MIC، MBC ، انتشار دیسک، نانو ذره¬ی نقره
كلمات كليدي : سنتز بیولوژیک .نانوذره.پاتوژن¬های بیمارستانی
تاريخ دفاع : 1396-11-02