بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940008629
نام و نام خانوادگي : پیمان پورمحمدتقی
عنوان پایان نامه : بررسی اثر TMD در کاهش پاسخ سازه تحت زلزله های متفاوت
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فرخ فروتن ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پایان¬نامه به بررسی اثر TMD و MTMD در کاهش پاسخ سازه تحت زلزله¬های متفاوت پرداخته شده است. برای این منظور از قاب برشی با رفتار خطی تحت چند زلزله واقعی و مصنوعی و از انواع سیستم کنترل غیرفعال، مکانیزم TMD و MTMD به عنوان نمونه انتخاب شده است. کلیه برنامه¬نویسی¬ها و آنالیزها در محیط برنامه¬نویسی MATLAB انجام شده است. نتایج حاصل از آنالیز مثال عددی نشانگر این نکته است که TMD سیستم کنترل حساس بوده و با تغییر در مشخصات سازه پاسخ به شکل قابل توجهی تغییر می¬کند به طوری که در بعضی موارد وجود TMD نه تنها باعث بهبود پاسخ نشده بلکه تاثیر منفی در عملکرد سازه دارد. نمی¬توان انتظار داشت که سیستم کنترل طرح شده برای یک زلزله¬ی خاص، در مقابل زلزله¬های دیگر نیز دارای عملکرد مناسبی باشد. تغییر مشخصات زلزله¬ی ورودی با توجه به پارامترهای موثر در زلزله از قبیل شدت آن، مشخصات خاک بستر، محتوای فرکانسی زلزله، مدت زمان زلزله و ... باعث تغییر در عملکرد MTMD نیز شده است این در حالی است که استفاده از MTMD به جای TMD به افزایش قابلیت سیستم کنترل در کاهش انواع پاسخ سازه می¬تواند کمک کند. با توجه به تغییر در پاسخ سازه با تغییر زلزله¬ی ورودی، بهتر است روندی در طراحی سیستم کنترل بوجود آید که از شدت تاثیر زلزله بر عملکرد سیستم کنترل بکاهد و زلزله به صورت منطقی تری در روند طراحی مد نظر قرار گیرد. کلید واژه: TMD، MTMD، زلزله واقعی و مصنوعی، سیستم کنترل غیر فعال، حساسیت.
كلمات كليدي : TMD، MTMD، زلزله واقعی و مصنوعی، سیستم کنترل غیر فعال، حساسیت.
تاريخ دفاع : 1397-10-12