بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930572486
نام و نام خانوادگي : سید سهیل تقوی
عنوان پایان نامه : طراحی کنترل تحمل پذیر خطا برای موتور القایی مبتنی بر روش کنترل مدلغزشی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : کنترل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مهدی سیاهی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
بیژن معاونی
چكيده : سیستم¬¬های کنترل تحمل پذیر عیب متعلق به حوزه سیستم¬های کنترل پیچیده مي¬باشد. هدف از انجام این پژوهش طراحی و پیاده سازی نوعی کنترل تحمل پذیر عیب برای کنترل موتور القایی است، كه بتواند سيگنال خروجي مطلوب را در زمان متناهي رديابي كرده و نسبت به اغتشاشات و نامعيني¬هاي سيستم نيز مقاوم باشد. برای این منظور ابتدا توسط روش کنترل مدلغزشی مرتبه اول با تعریف سطح لغزش انتگرالی، یک کنترل کننده برای سیستم موتور طراحی می¬کنیم. ولی به سبب اینکه این کنترل کننده نمی-تواند پاسخگوی تمامی شکست¬های سیستم باشد، از یک رویتگر مدلغزشی برای تخمین حالت¬های سیستم و ترکیب آن با کنترل مدلغزشی استفاده کرده که توسط آن می¬توانیم تشخیص و بازسازی عیب و هم¬چنین استراتژی کنترل بدون حسگر را برای موتور فراهم کنیم. در ادامه برای اجتناب از مسئله چترینگ با استفاده از الگوريتم فوق پيچشي يك کنترل كننده مدلغزشی مرتبه بالا طراحي كرده ونشان خواهيم داد که مقدار چترينگ و همين¬طور رديابي سيگنال مرجع بهبود يافته است. نتایج حاصل از هر دو روش و مقایسه آن¬ها، کارآیی روش پیشنهادی را به خوبي نمايان ساخته است. در هر دو روش با استفاده از تئوری پایداری لیاپانوف، پایداری سیستم حلقه بسته را به اثبات رسانده¬ایم. كلمات كليدي : سيستم¬هاي كنترل تحمل پذير عيب- موتور القايي- كنترل مدلغزشي- رويتگر مدلغزشي- تشخيص و بازسازي عيب- چترينگ- الگوريتم فوق پيچشي- كنترل مدلغزشي مرتبه بالا
كلمات كليدي : سيستم¬هاي كنترل تحمل پذير عيب- موتور القايي- كنترل مدلغزشي- رويتگر مدلغزشي- تشخيص و بازسازي عيب- چترينگ- الگوريتم فوق پيچشي- كنترل مدلغزشي مرتبه بالا
تاريخ دفاع : 1396-04-25