بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950044590
نام و نام خانوادگي : حمید فراهانی
عنوان پایان نامه : مدلسازی کیفیت خدمامت ارائه شده در بیمارستان ها با استفاده از متدولوژی چند معیاره فازی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حامد کاظمی پور ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ارزيابي عملکرد فرايندي است که به سنجش و اندازه‌گيري، ارزش‌گذاري و قضاوت درباره عملکرد طي دوره زماني معين مي‌پردازد. بررسي نتايج عملکرد، يک فرايند راهبردي تلقي مي‌شود. کيفيت و اثربخشي مديريت و عملکرد آن عامل تعيين کننده و حياتي تحقق برنامه‌هاي توسعه و رفاه جامعه است. اگر ارزيابي عملکرد با ديدگاه فرايندي و به طور مستمر انجام شود، در سازمان ها موجب ارتقاي مديريت منابع، رضايت‌مندي مشتري، کمک به توسعه ملي، ايجاد قابليت‌هاي جديد، پايداري و ارتقاي کلاس جهاني شرکت‌ها و موسسات مي‌شود. کارت امتيازي متوازن يکي از موثرترين و كارآمدترين تكنيك موجود در اجراي استراتژي و ارزيابي جامع عملكرد است كه چشم انداز و ماموريت سازمان را در چهار منظر مشتري، مالي، فرآيند داخلي، رشد و يادگيري توصيف مي كند و پياده سازي موفقيت آميز كارت امتيازي متوازن مبتني بر رسم نقشه استراتژي است يعني ترسيم دقيق روابط علي- معلولي بين اهداف استراتژيك سازمان در چهار منظر مالي، مشتري، فرآيند داخلي و رشد و يادگيري. نقشه استراتژي ابزاري است كه ميان استراتژي مورد نظر سازمان و فرآيندها و سيستم‌هايي كه به پياده‌سازي استراتژي كمك مي‌كنند، ارتباط برقرار مي‌ نمايد. اين ابزار به كاركنان سازمان يك نگاه مستقيم و روشن مي‌دهد تا بدانند چگونه فعاليت‌هايشان به اهداف جامع سازمان متصل شده، و آنها را در جهت انجام هرچه بهتر اقداماتشان هماهنگ مي‌كند. ما در اين تحقيق به ترسيم نقشه استراتژي و پياده سازي روابط علي و معلولي ميان اهداف استراتژي در چهار وجه از روش ارزيابي متوازن، با استفاده از روش ديماتل و روش فرايند تحليل شبکه اي پرداخته ايم تا با شناخت صحيح اين روابط، به تدوين استراتژي هاي موثر و کارا براي سازمان دست يافت.
كلمات كليدي : بیمارستان ، متدولوژی ، متدولوژی چند معیاره فازی
تاريخ دفاع : 1397-09-10