بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930568423
نام و نام خانوادگي : رامین اکبری
عنوان پایان نامه : طراحی مسیر بهینه و ایمن حفاری با استفاده از اطلاعات ژئومکانیکی در یکی از میادین هیدروکربنی ایران
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -حفاری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
عبدالعلی اسمعیلی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
افشين اكبري دهخوارقاني
چكيده : به طور کلی می¬توان گفت، ژئومکانیک نفت علمی است که به شناسایی، بررسی و مدلسازی مواردی مانند وضعیت تنش¬ها و تغییرشکل¬ها، فشار منفذی و خواص مکانیکی ساختارهای زیرزمینی و مخصوصا مخزن و روباره می¬پردازد. درک و مدیریت این تغییر شکل‌ها منجر به کاهش مخاطرات و هزینه های عملیاتی فعالیت‌های مختلفی نظیر پایداری چاه، تولید ماسه، شکست هیدرولیکی و غیره می‌شود. یکی از مهم¬ترین کاربردهای این علم، طراحی مسیر چاه و بررسی پایداری دیواره چاه می¬باشد. عوامل متعددی مانند تنش‌های برجا، مقاومت سازند در برگیرنده، فشار منفذی سیال سازند، فشار گل حفاری و مسیر حفاری در پایداری دیواره چاه موثر هستند. از بین این عوامل، مسیر حفاری و محدوده فشار گل حفاری جزء پارامترهای قابل کنترل و طراحی می‌‌باشند. در این مطالعه که به طراحی مسیر بهینه چاه بر اساس پایداری و وزن گل بهینه در یکی از چاه های یکی از میادین هیدروکربنی ایران اختصاص یافته است، ابتدا تمامی اطلاعات لازم به همراه نتایج آزمایش‌های ژئومکانیکی مورد نیاز از جمله آزمایش تک محوره فشاری، سه محوره فشاری، چکش اشمیت و بار نقطه¬ای بر روی نمونه¬های موجود جمع‌آوری و بررسی شد. در مرحله بعد با استفاده از داده¬های چاه نگارها، آزمون‌های درون چاهی و نتایج حاصل از آزمایش‌های ژئومکانیکی، مقادیر پیوسته پارامترهای ژئومکانیکی و تنش‌های برجا تخمین زده شده است. سپس برای بدست آوردن مسیر بهینه چاه، مقادیر تنش بر روی دیواره چاه در آزیموت و شیب‌های مختلف محاسبه و بر اساس آن مقدار وزن گل مناسب برای آنها بدست آورده شد. بر اساس پنجره وزن گل بدست آمده شیب مناسب برای حفاری در هر جهت پیشنهاد شده است. طبق نتایج بدست آمده و محدوده تغییرات تنش در سازند فراقان می¬توان گفت رژیم تنش غالب در این سازند بصورت رژیم تنش نرمال می¬باشد. با توجه به نزدیکی روند کلی مشاهده شده در واحد های ژئومکانیکی مختلف در چاه مورد مطالعه، می¬توان بیان کرد حفاری در جهت تنش افقی حداکثر (N10E)، با کنترل وزن گل تا حداکثر زوایه 40 الی 50 درجه ممکن می¬باشد و حفاری با زوایای بالاتر حتی با کنترل وزن گل¬های نیز پایدار نخواهد بود. از طرف دیگر حفاری در جهت تنش افقی حداقل (N80W) با زوایای مختلف و حتی چاه افقی کاملا ایمن و ممکن بوده و حفاری آن بلا مانع است. کلمات کلیدی: ژئومکانیک، پایداری چاه، مسیر بهینه حفاری، آزمایش های ژئومکانیکی.
كلمات كليدي : ژئومکانیک، پایداری چاه، مسیر بهینه حفاری، آزمایش های ژئومکانیکی.
تاريخ دفاع : 1397-06-07