بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950236237
نام و نام خانوادگي : بهنام انصاری
عنوان پایان نامه : ارائه مدل خوشه بندی صنعتی با استفاده از رویکرد داده کاوی و تصمیم گیری چندمعیاره (مقاله موردی)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمد فلاح ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محسن واعظ قاسمی
چكيده : صنعت به عنوان تأمین¬کننده¬ی اصلی نیازهای اقتصادی جامعه جایگاه ویژه¬ای در رشد و پیشرفت کشورها دارد. بنابراین، اولویت سرمایه¬گذاری یکی از تصمیمات مهم در رشد اقتصادی کشورها است. با توجه به درحال توسعه بودن کشور ایران، این موضوع اهمیت دوچندانی پیدا می¬کند. در نتیجه، در این پایان¬نامه، مسئله¬ی اولویت سرمایه¬گذاری با الگوریتم K-Means و تصمیم¬گیری چندمعیاره AHP انجام خواهد شد. در روش پیشنهادی، ابتدا استان¬های کشور ایران با درنظر گرفتن عواملی همچون جمعیت و تعداد کارگاه¬های صنعتی کوچک و بزرگ با الگوریتم K-Means خوشه¬بندی می¬شوند. سپس، با استفاده از روش تصمیم¬گیری AHP و میزان اهمیت هر کدام از عوامل مورد بررسی، اولویت سرمایه¬گذاری در استان¬های کشور ایران با توجه به معیارهای تعیین شده مشخص می¬شود.
كلمات كليدي : خوشه بندی صنعتی ، رویکرد داده تصمیم گیری چندمعیاره کاوی ،
تاريخ دفاع : 1397-10-22