بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950256367
نام و نام خانوادگي : اکبر باجلان
عنوان پایان نامه : شناسایی و اولویت بندی علت های خرابی تجهیزات (RCFA) شبکه انتقال، در زمان مناسب تعمیرو نگهداری با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
پیام ربانی فر
چكيده : هدف اين پروژه شناسايي علل ريشه¬ ايي خرابي تجهيزات از روش ايشيكاوا سپس دسته بندي و ارزيابي علل خرابي مي¬باشد. بدين منظور پس از نتايج بدست آمده از روش تحلیل ریشه ای معایب، دوازده متغير كلان متداول و مرسوم علل ريشه ايي خرابي ترانسفورماتورقدرت شناسايي شد. سپس با توجه به نياز ابزاري براي دسته بندي و ارزيابي علل خرابي ، رويكرد مدلسازي ساختاري تفسيري معرفي شده است. كه به كمك اين ابزار مدل علل خرابي ترانسفورماتور قدرت بدست آمد. در ادامه براي سنجش نتايج مدل بدست آمده، از آناليزMICMAC استفاده گرديد .لذا اين مدل مي تواند به مديران پروژه براي اولويت بندي و تخصيص صحيح ومناسب منابع پروژه هايشان بارويكرد كاهش علل خرابي ودر نتيجه كاهش هزينه هاي پروژه كمك قابل توجهي نمايد.
كلمات كليدي : MICMAC، تحلیل ريشه اي معایب ((RCA، مدل سازي ساختاري تفسيري (ISM)
تاريخ دفاع : 1397-10-12