بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940151544
نام و نام خانوادگي : اکبر طهماسبی
عنوان پایان نامه : اثر پارامترهای مختلف در جوشکاریTIG روی خواص مکانیکی فولاد AISI4130
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مجید بلباسی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد عمار مفید ,
چكيده : فولادهای کم آلیاژی استحکام بالا به دلیل دارا بودن خواص مناسب استحکام، تافنس، شکل پذیری و قابلیت جوشکاری، امروزه کاربردهای متنوعی در صنایع خودرویی، کشتی سازی و مخصوصا هوا و فضا دارند. فولاد AISI 4130 یکی از فولادهای پرکاربرد در خانوادهی فولادهای کم آلیاژی استحکام بالا میباشد که در ساخت مخازن تحت فشار، خطوط لوله و صنایع هوا و فضا کاربرد فراوانی دارد. یکی از مسائل مهم در استفاده از فولاد AISI4130 در این کاربردها، جوشکاری این فولاد و حصول استحکام مناسب در منطقهی جوش میباشد. در این تحقیق اثر سه نوع فیلرER80 ER100وER120، سه نوع شدت جریان A 170و150، 130و سه نوع دمای تمپر°C600 و 500 ،400 با فرآیند جوشکاری TIG بر خواص مکانیکی جوشکاری فولاد AISI 4130 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونههای آماده شده پس از انجام عملیات حرارتی پیشگرم در دمای °C 200-170 جوشکاری و سپس تحت عملیات حرارتی آستنیته، کوئنچ و تمپر قرار گرفتند. نتایج بدست آمده با انجام آزمایش کشش، سختیسنجی در سه منطقهی فلز جوش، HAZ و فلز پایه و متالوگرافی، نشان داد که با افزایش شدت جریان مصرفی از 130 به A170 استحکام کششی و تسلیم در نمونه جوشکاری شده با سیمجوش ER120 و عملیات حرارتی تمپر شده در دمای °C500 به ترتیب از 989Mpa و 944 به 916Mpa و842 کاهش یافت. با افزایش دمای تمپر از 400 به °C600 استحکام کششی و تسلیم در نمونه جوشکاری شده با سیمجوش نوعER120 و شدت جریان 130A از 1168Mpa و 1079 به 810Mpaو 730 با درصد ازدیاد طول 9.5 کاهش پیدا کرده و درصد ازدیاد طول از عدد 6.2 به 9.5 افزایش یافت. خواص مکانیکی حاصل از جوشکاری با سیمجوش ER120 نسبت به سیمجوش،100 ER و ER 80 مطلوبتر میباشد. نمونهی جوشکاریشده با سیمجوش ER120 با شدت جریان 130A و دمای تمپر °C500 مطلوب‌ترین خواص مکانیکی را ایجاد می‌نماید. کلمات کلیدی: جوشکاری TIG، فولاد AISI 4130، عملیات حرارتی و خواص مکانیکی
كلمات كليدي : جوشکاری TIG، فولاد AISI 4130، عملیات حرارتی و خواص مکانیکی
تاريخ دفاع : 1396-11-07