بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950103336
نام و نام خانوادگي : پوریا گلعذاری
عنوان پایان نامه : نقش گرافیک محیطی در جهت ارتقاء جامعه شهری
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حسین اردلانی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : وحید شیخیان ,
چكيده : منظر شهر واسطه ا ي ميان انسان و پديده شهر و تبلور بصري و معنايي اجزاي تشکيل دهنده فضا است كه يکي از اجزاي آن گرافيک‌هاي محيطي هستند. گرافيک هاي محيطي در عين ايفاي نقش كاركردي خود كه برقراري ارتباط تصويري مناسب ميان شهروندان و محيط است، موجب افزايش پويايي و سرزندگي فضا يا اغتشاش و سردرگمي مي شوند. اين موضوع درحالي مطرح است كه منظر شهري اغلب فضاهاي شهري با گرافيک هاي محيطي رنگارنگ پوشيده شده است. اين عناصر در كنار يکديگر و در طول زمان با هدف جلب توجه شهروندان شکل گرفته اند، از همين رو داراي ويژگي منحصربه فردي هستند كه همان هويت متمايز و مشخصي است كه از فرهنگ مردم و مطابق با نياز و سليقه روز برآمده است. اين پژوهش با هدف بررسي اثرات گرافيک هاي محيطي درجهت ارتقاء جامعه شهري، ضمن تعيين نحوه ارتباط گرافيک هاي محيطي و جامعه شهري، عوامل مختلف دخيل در اين موضوع را مورد ارزيابي و تحليل قرار داده است. محدوده مطالعاتي در اين پژوهش، میادین فردوسی، انقلاب و آزادی در تهران را تشکيل مي دهند. روش تحقيق، توصيفي – تحلیلی می باشد. نتايج حاصل از بررسي ها نشان مي دهد عناصر موجود در گرافيک هاي محيطي مي تواند بر خوانايي و مطلوبيت فضاهاي شهري اثرگذار باشد و از اين رهگذر بر ارتقاء جامعه شهري به ویژه هویت آن موثر باشد. در محدوده مطالعاتي، عدم تعامل گرافيک هاي محيطي و زمينه و نبود سازماندهي بصري در ميان اين عناصر و همچنين فقدان نظام مشترك در طراحي اين عناصر و ديگر ضعف هاي موجود در گرافيک هاي محيطي موجود در اين محدوده، نه تنها موجب بهبود هويت محدوده مطالعاتي نگشته، بلکه موجب احساس سرگشتگي افراد در فضا و ركود و بي نظمي در ميان عناصر تشکيل دهنده فضا مي گردد.
كلمات كليدي : گرافیک محیطی، فضای شهری، جامعه
تاريخ دفاع : 1397-10-08