بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 91287100004
نام و نام خانوادگي : هانیه محسنی پور
عنوان پایان نامه : جستجوی الگوی ساختارگرایی پراپ در داستان های (هانس کریستین اندرسن) برای اقتباس دراماتیک
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با این ایده شروع شد که چه راهکارهایی میتواند به نگارش درام برای کودکان در جهت رضایت و ایجاد تفکروآموزش به کودکان موثر باشد. با عنایت به الگوی ساختارگرایی پراپ که بی شک راه حل مناسبی در پیش پای پژوهشگران در روند تحلیل قصه ها گذاشته است، این سوال برایم به وجود آمد که آیا می توان از الگوی ساختارگرایی پراپ برای کمک به خلق آثاردراماتیک کودکان استفاده کرد؟ از آنجا که از کودکی داستان‌های اندرسن برایم منبع الهام بوده است و این داستان ها پر از موضوعاتی برای روبرو شدن با سختی‌ها وکمک به نیاز‌های روانی کودکان است، تلفیق این دو موضوع را برای ارائه پایان نامه‌ام در نظر گرفتم. در سوالات مطرح می شود که آیا می توان از الگوی ساختارگرایی پراپ برای نزدیک ‌تر شدن به ساختار دراماتیک کمک گرفت؛ وآیا داستان‌های اندرسن قابلیت دراماتیک شدن را دارند. در روند پژوهش با توجه به استفاده از جدول ساختارگرایی پراپ چهل داستان مطرح اندرسن را مورد مطالعه قرار دادم زیرا این تعداد دارای عملکرد دراماتیک ویا کنش بیشتری نسبت به بقیه داستان‌ها بودند. از آنجا که می‌باید به نمایشی شدن این رساله نیز می‌پرداختم از ساختار ارسطویی و جدول اکتانسیل برای تحلیل شخصیت ها در جهت کشف شخصیت دراماتیک نیز استفاده کردم، و با عنایت به استفاه ازساختارپراپ متوجه شدم که اگرداستانی دارای کنش دراماتیک باشد می‌توان آن را در الگوی ساختار ارسطویی قرار داد و از آن یک درام خلق کرد.در نهایت نتیجه حاصله خلق نمایشنامه ای از آثار اندرسن با همین شیوه است که می‌تواند علاوه بر بار آموزشی از لحاظ دراماتیک و ساختار درام نیز کاری قوی وقابل دفاع باشد.
كلمات كليدي : ساختارگرایی پراپ، هانس کریستین اندرسن، اقتباس دراماتیک
تاريخ دفاع : 1394-11-12