بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930573648
نام و نام خانوادگي : مائده مواجی
عنوان پایان نامه : پیش‌بینی رابطه بین جو ایمنی و عملکرد ایمنی کارکنان صنعت سیمان با توجه به دانش و انگیزش ایمنی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت HSE
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
غزاله منظمی تهرانی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
هستی برقعی پور
چكيده : مقدمه و هدف: با وجود این واقعیت که پیشرفت زیادی در حوزه ایمنی در دهه اخیر حاصل ‌شده است، حوادث و آسیب‌ها هنوز در سایت‌ها اتفاق می‌افتد. این حوادث و آسیب‌ها هزینه بسیار زیادی را به نیروی انسانی، شرایط اجتماعی و مالی شرکت‌ها وارد می‌کند. پیشگیری از بروز حوادث همواره دغدغه ذهنی کارکنان و مدیران کارخانه سیمان آبیک از آغاز تاکنون بوده است. بدین منظور این پژوهش با عنوان پیش‌بینی رابطه بين جو ايمنی و عملکرد ايمنی کارکنان صنعت سیمان با توجه به دانش و انگيزش ايمنی در سال 1395 در شرکت سیمان آبیک صورت گرفته است. روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و هدف آن کاربردی می باشد. بر اساس مطالعات انجام‌گرفته متغيرهاي پنهان سازه جو ایمنی شامل تعهد مدیریت به ایمنی، حمایت اجتماعی، ایمنی محیط کار و آمادگی اضطراری در محل کار و عملکرد ایمنی شامل مشارکت ایمنی و رعایت ایمنی شناسایی شدند. پس از شناسایی عوامل کلیدی جو ایمنی و عملکرد ایمنی دو مدل یکپارچه جهت بررسی فرضیات تحقیق معرفی و مورد آزمایش قرار گرفت. جهت گردآوري داده‌هاي مربوط به سنجش متغيرهاي تحقيق از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. پرسشنامه‌ در نمونه‌اي به حجم 230 نفر توزيع شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی تعيين شدند. جامعه آماري اين تحقيق شامل کارکنان و کارشناسان کارخانه سیمان آبیک می باشد. پاسخ دهندگان مطابق مقياس ليکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف که در دامنه 1 تا 5 امتيازدهی شده بود، به گزینه ها پاسخ دادند. نتایج: داده های به دست آمده از طريق پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نرمال بودن متغيرها با استفاده از آزمون کلموگروف - اسميرنوف مورد سنجش قرار گرفت که فرض نرمال بودن متغيرها تأیید شد. براي تجزیه‌ و تحلیل داده‌هاي گردآوری‌ شده و تعيين روابط بين متغيرها نيز از تکنيک مدل یابی معادلات ساختاري (SEM) بهره گرفته‌شده است. براي بررسي روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و جهت محاسبه پايايي آن از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌شده در اين پژوهش، برابر 0.862 محاسبه گرديد. بنابراين پايائي پرسشنامه بسيار مطلوب ارزيابي گرديده است. همچنین برای بررسی برازش مدل‌های ساختاری ارائه شده از شاخص‌های نیکویی برازش شامل RMSEA، GFI، AGFI، NFI، NNFI، IFI استفاده شده است که نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که مدل های ارائه شده از نیکویی و برازش مطلوبی برخوردارند. بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از فرضیات اصلی تحقیق نشان می‌دهد جو ايمنی به طور مستقيم بر عملکرد ايمنی تأثیر دارد. همچنين دانش ايمنی و انگيزش ايمنی نقش واسطه ای را در رابطه بين جو ايمنی و عملکرد ايمنی دارند. علاوه بر آن دانش ايمنی از طريق انگيزش ايمنی نيز بر عملکرد ايمنی تأثیرگذار است. همچنين نتایج بدست آمده از فرضیات فرعی تحقیق نشان می‌دهد تعهد مدیریت بر ایمنی به طور قابل توجهی به حمایت اجتماعی و فشار تولید مرتبط است. حمایت اجتماعی دارای ارتباط مثبت بادانش ایمنی و انگیزه ایمنی است. فشار تولید به عنوان یک عامل اثرات قابل توجهی در انگیزه ایمنی، دانش ایمنی دارد. با توجه به دانش و انگیزش ایمنی می توان مشارکت و رعایت ایمنی را پیش‌بینی ‌نماید. واژگان کلیدی: جو ایمنی، عملکرد ایمنی، دانش ایمنی، انگیزه ایمنی، مدل معادلات ساختاری
كلمات كليدي : جو ایمنی، عملکرد ایمنی، دانش ایمنی، انگیزه ایمنی، مدل معادلات ساختاری
تاريخ دفاع : 1395-11-04