بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930561220
نام و نام خانوادگي : سمیرا مرزبا نفر
عنوان پایان نامه : انتخاب یک بوژی بهینه برای واگنهای باری راه آهن ج.ا.ا :مطالعه موردی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : امیر مهاجری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد فلاح ,
چكيده : در فصل اول به تعاریف اصلی و اصطلاحات تخصصی در زمینه موضوع پرداخته و اهداف تحقیق و سوالهای تحقیق بیان شد سپس به جمع آوری اطلاعات مورد نیار مربوط به بوژی واگنهای باری مورد استفاده در 5 سال گذشته پرداخته شد و در فصل دوم به مطالعه در مورد پیشینه تحقیق (مرور ادبیات موضوع )پرداخته ،با این عنوان که تا کنون چه مطالعاتی در زمینه عنوان پروژه در ایران و در دنیا صورت گرفته است و به چه نتایجی رسیده اند. در فصل سوم به ابزار و روش جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق و به توضیح روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات پرداخته : مرحله اول: بدست آوردن داده‌های مربوط به متغیرها ، مرحله دوم: تعیین واحدهای تصمیم گیری (DMU ها) مرحله سوم: انتخاب ورودی/خروجی برای DEA مرحله چهارم: انتخاب مدل DEA در فصل چهارم مطالعه روش تحلیل پوششی داده ها و مدل های مختلف آن پرداخته و جهت حل مسئله به روش DEA ، با توجه به اینکه در راه آهن ایران از 24 نوع بوژی برای واگن های باری استفاده میشود ، هر بوژی را به عنوان یک DMU در نظر میگیریم و به تعریف و محاسبه شاخص های ورودی و خروجی پرداخته و اطلاعات جمع آوری شده از بوژی ها طی 5 سال گذشته را طبقه بندی کرده و ورودی و خروجی ها را تعیین میکنیم . و جداول مربوط به ورودی و خروجی های بوژی ها را تهیه کرده و در نهایت به توضیح مدل ریاضی مساله می پردازیم .در این مرحله به تکمیل فصل 4 و فصل 5 پرداخته شد .با توجه به اینکه ورودی های و خروجی های بوژی ها (DMU ها ) هم شامل داده های کمی هم کیفی و هم مطلوب و نامطلوب بوده اند : مدل BCC(input/output oriented) برای داده های مطلوب و نامطلوب را جهت این مساله نوشته و با استفاده از نرم افزار گمز کارایی بوژی ها را محاسبه میکنیم .مجددا با توجه به اینکه هیچیک از داده ها قطعی نیستند از مدل روباست استفاده کرده و مدل روباست مساله را نوشته و با استفاده از نرم افزار گمز کارایی هر بوژی را محاسبه می نماییم و در نهایت در قالب جدولی خروجی مدل اصلی و خروجی مدل روباست را مقایسه کرده و تاثیر مدل روباست را در کارایی بوژی ها مشاهده می نماییم. و در فصل پنجم با استفاده از نتایج حاصله بوژی ها را طبقه بندی و پیشنهادات آینده برای انجام این پروژه با در نظر گرفتن دیگر شرایط را عنوان میکنیم .
كلمات كليدي : بوژي، تحليل پوششي داده ها، واگن،داده مطلوب و نامطلوب، روباست
تاريخ دفاع : 1397-02-15