بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940073270
نام و نام خانوادگي : پیام امیدوار
عنوان پایان نامه : ارائه روشی برای بهبود کیفیت و بومی سازی ساختار سیستم های اطلاعات بیمارستانی (HIS) بر اساس استاندارد مدل تعالی سازمانی : EFQM مطالعه موردی بیمارستان فارابی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : تجارت الکترونيکي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ایمان عطارزاده ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه مدیران در حوزه بهداشت و درمان به این نتیجه رسیده¬اند که برای دستیابی به مدیریت کار آمدتر و غلبه بر چالش¬های مدیریتی، بهبود در عملکرد سیستم های اطلاعات بیمارستانی امری ضروری می¬باشد. درهمین راستا، استفاده از مدل های تعالی برای ایجاد بهبود در سیستم های اطلاعات بیمارستانی ، هدف اصلی مطرح شده در این پژوهش است. الگوی بهبود مطرح شده، با در نظر گرفتن قابلیت تعمیم به دیگر ساختار ها و همچنین مد نظر داشتن، چالش های شناسایی شده در سیستم اطلاعات بیمارستانی فارابی واز طریق پایه قراردادن مدل تعالی EFQM و بیان ارکان مشترک این مدل با استانداردهای حوزه سلامت، مانند حاکمیت بالینی و استانداردهای اعتبار بخشی،عنوان گردیده است. یکی از موارد مهم مشخص شده در بررسی سوابق پژوهشی در طراحی الگوی بهبود ، امتیاز دهی واقعی به معیار های ارزیابی مدل EFQM می باشد. در راستای پیاده سازی این الگوی بهبود، ابتدا بر اساس استاندارد های BPMN، فرآیندهای کلیدی بیمارستان فارابی با محوریت نقش HIS ترسیم گردیده و سپس چالش های سیستم HIS، مطابق با روش های عنوان شده در این پژوهش مشخص می¬گردد. علاوه بر این طرحی از یک الگوی معماری ،مانند الگو نگاشت و کاهش نیز به صورت مرحله ای بیان شده است. یکی از نوآوری های این پژوهش در نظر گرفتن مدیریت ریسک در زمینه فناوری اطلاعات در مقابل چالش های عمده پیش روی ،اعمال ارکان بهبود می-باشد که با کمک آن¬ها می تواند به چالش های احتمالی در آینده غلبه کند. سنجش موارد مطرح شده در این پژوهش، توسط چند روش خود ارزیابی مورد بررسی و تحلیل قرار می¬گیرد. در ارزیابی های صورت گرفته ضمن مشخص شدن نیاز به بهبود در ساختارHIS بیمارستان فارابی، معیارهای مطرح شده در الگوی بهبود با توجه به واقعیت های موجود مورد ارزیابی قرار می¬گیرند. جمع بندی نتایج حاصل از ارزیابی ها علاوه بر اینکه، نشان خواهد داد، سیستمHIS بیمارستان فارابی نیازمند بهبود قابل توجه می¬باشد، درست و مناسب بودن ارکان بهبود پیشنهادی در این پژوهش را نیز به خوبی نمایان می سازد. واژه های کلیدی: فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعات بیمارستانی، مدل تعالی EFQM، بهبود مستمر، بازمهندسی فرآیند، حاکمیت بالینی، استانداردهای اعتبار بخشی.
كلمات كليدي : فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعات بیمارستانی، مدل تعالی EFQM، بهبود مستمر، بازمهندسی فرآیند، حاکمیت بالینی، استانداردهای اعتبار بخشی.
تاريخ دفاع : 1397-06-18