بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940215531
نام و نام خانوادگي : مهدی پورشاکر میبدی
عنوان پایان نامه : بررسی اثر باکتریوسینی باکتری های اسیدلاکتیک با خاصیت پروبیوتیک جداسازی شده از محصولات لبنی ندوشن
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : اردشیر حسام پور محلاتی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
یاسائی مهرجردی
چكيده : هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر طیف باکتریوسینی باکتری¬های اسیدلاکتیک با خاصیت پروبیوتیک جداسازی شده از محصولات لبنی منطقه ندوشن جهت استفاده بالقوه به عنوان نگهدارنده زيستي سالم و بي خطر بود. برای این منظور از باکتری¬های اسید لاکتیک جداسازی شده از ماست محلی منطقه ندوشن به عنوان پروبیوتیک و تولید کننده باکتریوسین و همچنین سویه¬های جداشده از قرص¬های پروبیوتیک استفاده شد. اثر باکتریوسین تولیدی بر علیه هفت سویه باکتریایی بیماري¬زا شامل ميکروکوکوس لوتئوس (PTCC1169)، باسيلوس سرئوس (PTCC1247)، استافيلوکوکوس اپيدرميس (PTCC1435)، اشریشياکولی (PTCC1399)، استافيلوکوکوس اورئوس (PTCC1431)، انتروکوکوس فکاليس (PTCC1393) و کانيديدا آلبيکانز (PTCC5027) بررسی گردید. فعالیت باکتریوسینی توسط روش¬های چاهک و دیسک ارزیابی شد. همچنین اثر آنزيم¬ها، حرارت و pH بر فعاليت باكتريوسين تولیدی بررسی گردید. جهت مطالعه اثر آنزيم¬ بر فعاليت باكتريوسين، آنزيم پپسين (pH=3)، پروتيئناز K و تريپسين (pH=7) در غلظت نهايي 1 ميلي¬گرم در ميلي ليتر به کار گرفته شد. نتایج حاصل از روش چاهک نشان داد که بیشترین اثر مهارکنندگی برای باکتری¬های پاتوژنی استافيلوکوکوس اپيدرميس، اکولای، استافيلوکوکوس اورئوس، انتروکوکوس فکاليس و کانيديدا آلبيکانز به ترتیب مربوط به باکتری¬های اسیدلاکتیک شامل لاکتوباسیلوس دلبروکی (14 میلی متر)، لاکتوباسیلوس کازئی (20/12 میلی¬متر)، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (67/13 میلی¬متر)، لاکتوباسیلوس پلانتاروم (84/13 میلی¬متر) و لاکتوباسیلوس دلبروکی (22/13 میلی¬متر) بودند. بر پایه روش دیسک، بیشترین میزان مهارکنندگی بر علیه باکتری¬های بیماری¬زای ميکروکوکوس لوتئوس، باسيلوس سرئوس، استافيلوکوکوس اپيدرميس، اکولای، استافيلوکوکوس اورئوس، انتروکوکوس فکاليس و کانيديدا آلبيکانز به ترتیب شامل لاکتوباسیلوس دلبروکی، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، لاکتوباسیلوس دلبروکی، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس دلبروکی بودند. باکتری¬های پروبیوتیک مورد استفاده در بررسی حاضر تفاوت معنی¬دار (05/0>P) در مهار رشد پاتوژن¬ها نشان دادند. تركيبات ضد ميكروبي توليد شده توسط آنزيم¬هاي پروتئوليتيك غير فعال شدند ولي در برابر طيف وسيعي از تغييرات pH و حرارت فعاليت خود را حفظ کردند. نظر به اینکه سویه¬های لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس دلبروکی که از محصولات لبنی منطقه ندوشن جمع¬آوری شدند می¬توانند به عنوان باکتری¬های پروبیوتیک با اثر عمده در محصولات لبنی جهت کاهش پاتوژن¬های بیماری¬زا استفاده گردند. کلمات کلیدی: باکتری¬های اسیدلاکتیک، باکتریوسین، باکتری¬های پاتوژن، فعالیت ضدمیکروبی
كلمات كليدي : باکتری¬های اسیدلاکتیک، باکتریوسین، باکتری¬های پاتوژن، فعالیت ضدمیکروبی
تاريخ دفاع : 1396-11-11