بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940443503
نام و نام خانوادگي : سیده شادی وزیری
عنوان پایان نامه : جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری های اسید لاکتیک با خاصیت پروبیوتیک از محصولات لبنی منطقه ندوشن
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مریم تاج آبادی ابراهیمی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
غلامرضا یاسائی مهرجردی
چكيده : هدف از بررسی حاضر جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری¬های اسید لاکتیک با خاصیت پروبیوتیک از محصولات لبنی منطقه ندوشن بود. برای این منظور نمونه¬هاي ماست به تعداد 4 عدد از شهرستان ندوشن خریداری و هر کدام از نمونه¬ها در داخل 7 ظرف استریل 70 سی¬سی در مجاورت بسته¬هاي يخ و در کمتر از 8 ساعت به آزمايشگاه منتقل گرديدند، بنابراین تعداد کل نمونه¬ها 28 عدد بود. محیط کشتی که جهت باکتري¬هاي پروبیوتیک استفاده شد شامل محیط MRS بود. جهت شناسایی و جداسازی سویه¬های لاکتیک اسید از روش¬های فنوتیپی و ژنتیکی استفاده گردید. برای تعیین خصوصیات اولیه باکتری¬های پروبیوتیک مقاومت به اسید و نمک¬های صفراوی بررسی گردید. سایر روش¬های شناسایی فنوتیپی شامل رنگ آمیزي گرم، رشد در دماهای مختلف (10، 15 و 45 درجه سانتی¬گراد)، تعیین الگوی تخمیری کربوهیدرات و تست کاتالاز بودند. جهت شناسایی مولکولی باکتري¬ها، با استفاده از روش CTAB مقادیر DNA استخراج گردید. از آغازگرهاي طراحی شده از ژن 16S rDNA براي انجام واکنش PCR براي تشخیص جنس¬هاي مورد نظر استفاده گردید. نتایج بررسی حاضر نشان داد که کشت نمونه ماست¬های مختلف بر روی محیط MRS آگار سبب جداسازی 26 نمونه باکتري با پتانسیل پروبیوتیک گردید. نتایج بدست آمده از بررسی¬های باکتری شناسی نمونه¬های ماست محلی منطه ندوشن6 نشان داد که در مجموع 3 گونه از استرپتوکوک¬های متفاوت (Sterptococcus thermophilus ، Sterptococcus Lactis و Streptococcus Durans)، 5 گونه متفاوت از جنس لاکتوباسیلوس (L. rhamnosus، L. acidophilus ، L. delbrueckii، L. casei و L. plantarum) و یک گونه بیفیدوباکتریوم (Bifidobacterium Bifidum) توانایی رشد بر روی محیط کشت MRS آگار را دارند. نتایج حاصل از تعیین درصد بقا ایزوله¬ها در pH پایین نشان داد که بیشترین میزان مقاومت مربوط به لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (80%
كلمات كليدي : هدف از بررسی حاضر جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری¬های اسید لاکتیک با خاصیت پروبیوتیک از محصولات لبنی منطقه ندوشن بود. برای این منظور نمونه¬هاي ماست به تعداد 4 عدد از شهرستان ندوشن خریداری و هر کدام از نمونه¬ها در داخل 7 ظرف استریل 70 سی¬سی در مجاورت بسته¬هاي يخ و در کمتر از 8 ساعت به آزمايشگاه منتقل گرديدند، بنابراین تعداد کل نمونه¬ها 28 عدد بود. محیط کشتی که جهت باکتري¬هاي پروبیوتیک استفاده شد شامل محیط MRS بود. جهت شناسایی و جداسازی سویه¬های لاکتیک اسید از روش¬های فنوتیپی و ژنتیکی استفاده گردید. برای تعیین خصوصیات اولیه باکتری¬های پروبیوتیک مقاومت به اسید و نمک¬های صفراوی بررسی گردید. سایر روش¬های شناسایی فنوتیپی شامل رنگ آمیزي گرم، رشد در دماهای مختلف (10، 15 و 45 درجه سانتی¬گراد)، تعیین الگوی تخمیری کربوهیدرات و تست کاتالاز بودند. جهت شناسایی مولکولی باکتري¬ها، با استفاده از روش CTAB مقادیر DNA استخراج گردید. از آغازگرهاي طراحی شده از ژن 16S rDNA براي انجام واکنش PCR براي تشخیص جنس¬هاي مورد نظر استفاده گردید. نتایج بررسی حاضر نشان داد که کشت نمونه ماست¬های مختلف بر روی محیط MRS آگار سبب جداسازی 26 نمونه باکتري با پتانسیل پروبیوتیک گردید. نتایج بدست آمده از بررسی¬های باکتری شناسی نمونه¬های ماست محلی منطه ندوشن6 نشان داد که در مجموع 3 گونه از استرپتوکوک¬های متفاوت (Sterptococcus thermophilus ، Sterptococcus Lactis و Streptococcus Durans)، 5 گونه متفاوت از جنس لاکتوباسیلوس (L. rhamnosus، L. acidophilus ، L. delbrueckii، L. casei و L. plantarum) و یک گونه بیفیدوباکتریوم (Bifidobacterium Bifidum) توانایی رشد بر روی محیط کشت MRS آگار را دارند. نتایج حاصل از تعیین درصد بقا ایزوله¬ها در pH پایین نشان داد که بیشترین میزان مقاومت مربوط به لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (80%
تاريخ دفاع : 1396-11-11