بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940037085
نام و نام خانوادگي : علی اکبرزاده کاشانی
عنوان پایان نامه : به کارگیری مدل اصلاح شده بونجورنو برای حل همرفت مختلط دو پخشی نانوسیال روی دیواره عمودی با حضور سیال پایه دو جزئی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : سعید تیزقلم زنوزی ,
سعید دیناروند
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد افتخاری یزدی ,
چكيده : در این پژوهش به حل عددی همرفدت دو پخشدی ندانوسدیال در جریدان نقطده سدکون روی دیدواره عمدودی پرداخته شده است. سیال پایه دو جزئی بوده و تأثیر حرکت براونی نانوذرات و ترموفورسیس بدا بکدارگیری مددل دو جزئی ناهمگن بونجورنو مورد بررسی قرار گرفته است. در تفسدیر حاضدر از مددل همرفدت دو پخشدی، چهدار لایهی مرزی سرعت، دما، غلظت نمک و غلظت نانوذره لحاظ شده است. معادلات حاکم بدا بدهکدارگیری روش شوتینگ و تابع bvp4c متلب به صورت عددی حل شده اند. برای درك فیزیکی مسأله، اثدرات پارامترهدای جریدان همرفت مختلط مورد بحث از جمله پارامتر غیردائمی و پارامترهای مربوط به غلظت نمک و نانوذره بر رفتار لایه- مرزی مورد بررسی قرار گرفته شده است. علاوه بر این، چهار ندوع از حدالات خداص مسدأله شدامل: نانوسدیال دو پخشی ) DDNF (، سیال عادی دو پخشی ) DDRF (، نانوسیال تک پخشی ) MDNF ( و سیال عادی تک پخشدی ( MDRF ( از لحاظ انتقال جرم و انرژی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان دهندده ایدن اسدت کده سدیال عدادی بدون نمک و نانوذره دارای کمترین میزان انتقال حرارت بین دیگر حالات انتشار مدیباشدد. زمدانیکده ندانوذره و نمک را دخیل میکنیم ) DDNF (، به این نتیجه مهم میرسدیم کده میدزان و مقددار انتقدال حدرارت، بدا توجده بده افزایش رسانایی گرمایی و تقویت پخش نمک، افزایش می یابد. بعلاوه، قابل مشداهده اسدت کده بیشدترین میدزان انتقال حرارت در شرایطی رخ میدهد که اثر ترموفورسیس نانوذره ناچیز باشد. همچنین انتقال حرارت با افدزایش پارامتر دو پخشی نمک، تقویت میگردد.
كلمات كليدي : مدل بونجورنو؛ دو پخشی؛ محلول نمک؛ جریان همرفت مختلط؛ رفتار لایه مرزی؛ غلظت نانوذره
تاريخ دفاع : 1397-04-26