بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950002063
نام و نام خانوادگي : محمد علیخانی
عنوان پایان نامه : بررسی مشکلات موجود در استقرار سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست از دیدگاه مدیران ارشد HSE و ارائه راهکاری اجرایی حل مشکلات (مطالعه موردی : پروژه های عمرانی گروه تخصصی صابر)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت HSE
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مسعود مطلبی کاشانی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سمیرا قیاسی ,
چكيده : امروزه استقرار سیستم مدیریت HSE در پروژه های عمرانی کشور یکی از الزامات قانونی به شمار می آید. الزاماتی که در صورت اجراء، نتیجه آن پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار، جلوگیری از خسارت به اموال و تجهیزات و حفاظت از محیط زیست می باشد. هدف این تحقیق بررسی و اولویت بندی مشکلات موجود در استقرار سیستم مدیریت HSE در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی : گروه تخصصی صابر) از دیدگاه مدیران ارشد HSE می باشد تا با شناخت مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی، بتوان برنامه ای جامع جهت استقرار سیستم مدیریت HSE را از ابتدای پروژه طراحی و اجراء نمود. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی (بررسی موردی) می باشد. در این پژوهش ابتدا با مرور ادبیات موضوعی و مصاحبه با مسئولان HSE، مشکلات موجود در استقرار سیستم مدیریت سلامت ، ایمنی و محیط زیست شناسایی و سپس با توجه به لیست مشکلات، پرسشنامه اولیه تهیه گردید. روایی صوری، اعتبار محتوایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با نظر 3 ، 16 و 33 نفر از متخصصین حوزه HSE با حذف و اصلاح سوالاتی به تصویب نهایی رسید. با توجه به جامعه آماری این پژوهش، پرسشنامه نهایی میان 81 نفر از مدیران و کارشناسان HSE پروژه های عمرانی توزیع و نتایج حاصل از آن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 وexcel 2007 تجزیه و تحلیل گردید. با توجه به نتایج بدست آمده مشکلات موجود در استقرار سیستم مدیریت HSE به ترتیب در حیطه های سازماندهی، منابع و مستندسازی، مدیریت و ارزشیابی ریسک، تعهد و رهبری، ممیزی و بازنگری، اجراء و پایش، خط مشی و اهداف استراتژیک و طرح ریزی اولویت بندی گردید.
كلمات كليدي : سلامت ایمنی و محیط زیست
تاريخ دفاع : 1397-10-05