بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940229373
نام و نام خانوادگي : مرتضی عبادی موحد
عنوان پایان نامه : تعیین نسبت باربري کالیفرنیا (CBR) در دو نوع خاك حاوي درصدهاي مختلف ژیپس
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ خاک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امیرعلی زاد
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این تحقیق، اثر ژیپس بر خاک رسی و ماسه ای، همچنین تأثیر فرآیند تثبیت این خاک ها با آهک و سیمان در جهت بهبود و تثبیت پارامترهای مقاومت برشی خاک و ظرفیت باربری مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، دو نوع خاک CL (خاک رس با شاخص خمیری کم) و SM (ماسه ی لای دار) انتخاب شده و ژیپس در مقادیر 3، 6، 9، 12، و 15 درصد به این خاک ها اضافه گردید. همچنین برای ارزیابی پارامترهای مقاومت برشی خاک حاوی ژیپس تثبیت شده با سیمان و آهک به طور مجزا به خاک اضافه شدند که سیمان در مقادیر 6 و 9 درصد برای خاک CL، و 3 و 6 درصد برای خاک SM، و آهک در مقادیر 4 و 7 درصد برای خاک CL، و 3 و 6 درصد برای خاک SM مورد استفاده قرار گرفت. نمونه های تهیه شده تحت آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) قرار گرفتند. با توجه به مقادیر CBR حاصل، نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) در نمونه های خاک CL و SM حاوی ژیپس، در مقایسه با CBR نمونه های خاک شاهد CL و SM افزایش داشته است، اما این افزایش مقادیر CBR در خاک های حاوی ژیپس به شدت ناپایدار بوده و نمی توان برای محاسبات و طراحی راه ها به آن استناد کرد زیرا به محض تماس آب با این نوع خاک ها، ژیپس موجود در خاک با آب شسته می شود و در نتیجه CBR کاهش می یابد. بر اساس نتایج، نمونه های حاوی 15 درصد ژیپس برای هر 2 دسته ی خاک ،بیشترین افزایش ناپایدار CBR را داشتند. همچنین، مقدار آهک بهینه جهت تثبیت نمونه های خاک CL و SM حاوی ژیپس، به ترتیب برابر 7 و 6 درصد، و میزان سیمان بهینه جهت تثبیت نمونه های خاک CL و SM حاوی ژیپس، به ترتیب برابر 9 و 6 درصد به دست آمد.
كلمات كليدي : تثبیت خاک؛ ژیپس؛ نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)؛ آهک؛ سیمان.
تاريخ دفاع : 1397-10-04