بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911030008
نام و نام خانوادگي : آذر علیزاده
عنوان پایان نامه : بهبود مدیریت اعتماد در شبکه¬های نظیربه¬نظیر با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رضا روانمهر ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : تورج بنی رستم ,
چكيده : امروزه با توجه به توسعه شبکه¬های نظیربه¬نظیر در به اشتراک¬گذاری منابع و همچنین به دلیل ماهیت پویا و گمنامی گره¬ها در این شبکه¬ها برقراری امنیت و اعتماد کار مشکلی است. در این پایان¬نامه نظر به نقش سیستمهای ایمنی مصنوعی در تشخیص عناصر قابل اعتماد در این شبکه¬ها روشی برای مدیریت اعتماد مبتنی بر شهرت با بهره¬گیری از سیستمهای ایمنی مصنوعی ارائه گردیده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می¬دهد که سیستم ایمنی مصنوعی بکار رفته در مدیریت اعتماد پیشنهادی نسبت به روش¬های مقایسه¬شده نرخ دانلود فایلهای سالم را به میزان 25 درصد بهبود داده و سربار پیام آن 19 درصد کمتر است.
كلمات كليدي : شبکه نظیربه¬نظیر، اعتماد، سیستم ایمنی مصنوعی
تاريخ دفاع : 1396-06-22