بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940069940
نام و نام خانوادگي : میناجهانگیری حیدری
عنوان پایان نامه : ارزیابی وبرنامه ریزی تاب آوری شهرهای کوچک اندام با تأکید بر مولفه زیست محیطی (نمونه موردی: شهر چمگردان اصفهان )
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا بندرآباد ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شهرها به عنوان پيچيده ترين ساخته دست بشر، با ريسک های گسترده ای به دليل دامنه وسيعی از مخاطرات و همچنين به علت آسيب پذيری های چندگانه مواجه هستند. آسيب پذيری های شهری در همه جا از زيرساخت ها و سازه ها تا سيستم های مخابرات، ترابری و خطوط انرژی مشخص است و کاهش آسيب پذيری ها در مقياس شهر بسادگی مقاوم سازی ساختمان ها نيست. از اين رو برای جلوگيری از افزايش آسيب پذيری، ضرورت دارد تا تاب آوری جامعه محلی شناسايی و اينکه چه نقاط قوت موجود در جامعه ای که دستخوش سانحه است برای ساختن مسير امن توسعه در آينده، وجود دارد که می توان از آنها بهره گرفت. از این رو پژوهش حاضر بر مبنای اين مسئله شکل گرفته است که ارزيابی تاب آوری در شهرهای کوچک اندامی مانند شهر چمگردان در استان اصفهان با توجه به مؤلفه زيست محيطی در بهبود روند اجرای برنامه ريزی شهری چگونه است و ميزان توجه به اين مهم در اجرای طرح های شهری در شهر چمگردان تا چه حد توانسته جايگاه خود را بيابد. در اين پژوهش مبحث تاب آوری در شهر از منظر برنامه ريز شهری مورد مطالعه قرار گرفته است)توصيف) و پس از معرفی معيارهای اثرگذار)سنجش(، و تجزيه و تحليل نتايج آماری راهکارهايی جهت ارتقاء سطح تاب آوری در سطح شهر چمگردان ارائه خواهد شد.
كلمات كليدي : تاب آوری ، زیست محیطی ، شهر چمگردان اصفهان
تاريخ دفاع : 1396-10-13