بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950166268
نام و نام خانوادگي : مهدي صباغي قهرودي
عنوان پایان نامه : بررسي آئين نامه هاي رتبه بندي ساخت سبز براي زيرساختها دردنيا و ارائه پيشنهاد بومي سازي براي ايستگاه هاي راه آهن در ايران
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : جواد مجروحی سردرود ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد حسن رامشت ,
چكيده : توسعه پايدار براساس تعادل سه عملکرد کليدي محيط زيست، اجتماع و اقتصاد بنا شده است. در اين ميان توسعه زيرساختها بيشترين نقش را درتوسعه پايدار شهر ها و کشورها دارد. در طول چند دهه گذشته، به دليل رشد اقتصادي و اهميت تاثيرات زيست محيطي مرتبط با توسعه شهرها، چندين سيستم رتبه بندي ساخت سبز براي زيرساختها، در سراسرجهان ايجاد شده که اکثراً براقتصادهاي پيشرفته متمرکز شده اند. به جهت اينکه ايستگاه هاي راه آهن يکي از زيرساختهاي حمل و نقل کشورها مي باشند در اين پژوهش سعي شده تا در نبود ضوابط و استاندارهاي مربوطه در ايران، 7 سيستم بين المللي ساخت سبز براي زيرساختها در حوزه حمل و نقل مورد بررسي قرار گرفته و با اعمال تغييراتي، پيشنهاد توسعه آن برمبناي الگوي بومي ايران مطرح تا به کمک آن و مديريت صحيح صورت گرفته منجر به توسعه پايدار زيرساختها در ايران شود. در ابتدا پس از بررسي سيستمهاي مذکور، شاخص ها و معيارهاي توسعه برمبناي سه معيار اصلي پايداري و همچنين معيار مديريت به عنوان يکي ديگر از معيارهاي تاثير گذار در روند توسعه پايداري در جهان به همراه سطح بندي مربوطه در45 بخش اصلي و711 زيربخش استخراج گرديد. سپس به کمک مصاحبه و مشورت با افراد خبره و متخصصان توسعه پايدار در بخش حمل و نقل ريلي و ايستگاه هاي راه آهن و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از پرسش نامه هاي طرح شده به روش دلفي شاخص هاي بومي موثر بر ايستگاه هاي راه آهن سبز در ايران به عنوان يکي از محورهاي زيرساخت شهري معرفي گرديد. اين شاخص ها در قالب 10 بخش اصلي به همراه 126 زیربخش مربوطه شامل؛ مديريت انرژی با 13زیربخش، مديريت آب و فاضلاب با 15زیربخش ، سايت و زيست محيط پيرامون با 15 زیربخش، مديريت مواد و پسماند با 15 زیربخش، دسترسي و حقوق ذينفعان با 22 زیربخش، کيفيت زيست محيط داخلي با 9 زیربخش، رهبري، مديريت و مقررات پروژه با20 زیربخش، نگهداري وتعمير با 3 زیربخش، ارزش فرهنگي و اقتصادي با 11زیربخش و نوآوري و فناوري با 3 زیربخش رتبه بندي گرديد. واژگان کليدي: توسعه پايدار، ساخت سبز، زيرساخت، ايستگاه راه آهن.
كلمات كليدي : توسعه پايدار، ساخت سبز، زيرساخت، ايستگاه راه آهن.
تاريخ دفاع : 1397-10-11