بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930432248
نام و نام خانوادگي : پویا کاشی
عنوان پایان نامه : بررسی آنتروپی درهمتنیدگی در مدل نوسانگر
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : فيزيك
رشته/گرایش تحصيلي : فيزيك - حالت جامد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمدرضا تنهایی احری
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ناصر زارع ,
چكيده : در این پایان نامه ابتدا جهان را از پشت عینک فیزیک کلاسیک مشاهده می کنیم و با فلسفه فیزیک کلاسیک آشنا می شویم. سپس با بررسی فیزیک کوانتومی و بیان اصول موضوعه آن اثبات می کنیم که بعضی پدیده هارا نمی‌توان با فیزیک کلاسیک توجیه کرد، بعد به سراغ مفهوم حالت و اندازه گیری در فیزیک کوانتومی می رویم، پارادوکس EPR را مطرح و بازگو می‌کنیم که مفهوم درهم تنیدگی از دل این چالش بیرون می آید. آنگاه آنتروپی اطلاعات کوانتومی را معیاری برای میزان درهم تنیدگی دو سیستم می یابیم و در نهایت به سراغ بررسی آنتروپی درهم تنیدگی دو کیوبیت رفته و این روند را برای دو نوسانگر نیز انجام داده و همین کار را برای N نوسانگر تعمیم می دهیم؛ در نهایت درمی یابیم که روش کار یکی است و فقط در تکنیک های ریاضی تفاوت وجود دارد. در این پایان نامه به همین جا اکتفا می کنیم ولی در ادامه برای مقاله روش دیگری را برای بررسی آنتروپی درهم تنیدگی استفاده می کنیم که می تواند کاربردی تر باشد، آنهم این است که همین مسئله را از طریق فضای هولوگرافی حل کرده و در نهایت با تناظر ads-cft جواب را دوباره به فضای اصلی موکول میکنیم.
كلمات كليدي : آنتروپی ، درهمتنیدگی ، مدل نوسانگر
تاريخ دفاع : 1396-11-04