بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920529270
نام و نام خانوادگي : رحیم مهدی پور
عنوان پایان نامه : تحلیل تفسیری- ساختاری (ISM) سکونتگاه‌های غیررسمی و ارائه راهبردهایی جهت کاهش ناهنجاریهای اجتماعی شهرها(مورد پژوهش محمدشهر کرج)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمود رحیمی
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به رشد روزافزون جمعیت کلان شهرها ناشی از رشد طبیعی و مهاجرت و تشدید پدیده نخست شهری و بزرگ سری در مقیاس های ملی و منطقه ای مسائل و مشکلات مختلفی بوجود آمده اند که اسکان غیر رسمی یکی از مهم ترین مسائل است که از یکسو زاییده بیماری ساختار اقتصاد و مدیریت و برنامه ریزی در سطوح مختلف ملی و محلی است و از سوی دیگر خود مسبب مسائل و مشکلات مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در کلان شهر ها می باشد. بر این اساس هدف این پژوهش تحلیل تفسیری ساختاری عوامل تاثیرگذار بر اسکان غیررسمی و تاثیرپذیر از آن با تاکید بر عوامل اجتماعی می باشد که بدین منظور از روش تحلیل تفسیری ساختاری (ISM) با استفاده از نظرات 13 خبره استفاده شده است. همچنین به منظور تدقیق نتایج مدل ISM نتایج به صورت تطبیقی با نتایج نظرسنجی پرسشنامه ها تطبیق داده شده است. بررسیها نشان می دهد که عواملی نظیر عدم درونزا بودن رشد، عدم تعادل منطقه ای، انباشت سرمایه در شهرها، عدم وجود امکانات در روستاها، کمبود اشتغال در روستاها، کیفیت زندگی مناسب تر در شهرها، مهاجرت به شهرها، ناکارآمدی برنامه ریزی و مدیریت شهری، کمبود مسکن، گرانی مسکن، سوداگری زمین و مسکن و عدم حمایت از کم درآمدها به شکل گیری حاشیه نشینی می انجامد و در ادامه شکل گیری حاشیه نشینی باعث تراکم بیش از حد جمعیت، تضاد طبقاتی شدید، عدم اشتغال کافی در شهرها، تنوع زیاد قومی و فرهنگی شده و به نوبه خود این مسائل تله فضایی را شکل داده و باعث ایجاد فرهنگ غلط می شوند. این فرهنگهای غلط با توجه به ویژگی های روان شناسی اجتماعی خود در برابر توسعه مقاوم بوده و احساس پوچی و بی هویتی و حقارت و سرخوردگی به خاطر طرد شدن از اجتماع دارد و مستعد برای انواع آسیب های اجتماعی نظیر دزدی، اعتیاد، قاچاق و درگیری و نزاع است. واژگان کلیدی: اسکان غیر رسمی، تحلیل تفسیری- ساختاری (ISM)، محمدشهر کرج
كلمات كليدي : اسکان غیر رسمی، تحلیل تفسیری- ساختاری (ISM)، محمدشهر کرج
تاريخ دفاع : 1396-10-06