بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950143909
نام و نام خانوادگي : شیوا بلالی
عنوان پایان نامه : تهيه و بررسي خواص آلياژکامپوزیتي بر پایه پلي لاکتيک اسيد، پليکاپرولاکتون و ابریشم
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سید محمد دواچی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
راضی صحرائیان
چكيده : پلی‌لاکتیک‌اسید یا پلی لاکتاید (PLA) که پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر با ویژگی‌های استثنایی است که به‌طور گسترده در چند دهه گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است. پلی‌لاکتیک‌اسید یکی از امیدبخش‌ترین بیوپلیمرهایی است که امروزه در جهان استفاده می‌شود. از طرفی، پلی¬کاپرولاکتون (PCL) پلیمری غیر سمی بوده و با طیف گسترده¬ای از داروها سازگار است. هدف اصلی در این پروژه، تهیه کامپوزیت PCL/PLA حاوی الیاف ابریشم و بدست آوردن درصد بهینه استفاده از الیاف ابریشم در این تحقیق دانست. هردو پلیمر مطرح‌شده زمان تخریب طولانی داشته و نسبتاً آبگریز هستند که با افزایش ابریشم به این آلیاژ می‌توان ترکیب حاصل را آبدوست تر کرده و برای کاربردهای با تخریب کوتاه‌تر مورداستفاده قرار داد. با توجه به مطالعات پیشین، برای ساخت کامپوزیت‌ها به روش اختلاط مذاب از نسبت بهینه 70 (PLA) به 30 (PCL)، دمای اختلاط 170 درجه سانتی‌گراد و سرعت همزن rpm 60 استفاده شد. و کامپوزیت‌هایی حاوی 1 تا 7% الیاف ابریشم (silk) تیره شد. شناسایی کامپوزیت¬ها با انجام آزمون طیف-سنجی مادون‌قرمز (FTIR) صورت پذیرفت. به‌منظور بررسی خواص حرارتی کامپوزیت¬ها آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) انجام شد. برای بررسی رفتار رئولوژیکی کامپوزیت‌های از آزمون‌های مختلف رئومتری استفاده شد. بر اساس آزمون‌های رئولوژی می‌توان دید، کامپوزیت حاوی 5% الیاف ابریشم (PLACLS5) نتایج رئولوژیکی بهینه‌ای را نشان می‌دهد. با افزایش الیاف، هر دو مدول ذخیره و اتلاف افزایش یافتند که این بیانگر پیوند بین سطحی خوب بین الیاف و ماتریس است. بررسی مورفولوژی کامپوزیت و نحوه پراکنش الیاف ابریشم به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی ((SEM به همراه طیف¬سنجی پراش انرژی پرتوایکس (EDX) انجام گرفت. براي بررسی میزان آب¬دوستی و انرژي آزاد سطح کامپوزیت‌ها از زاویه تماس استفاده شد. برای بررسی تخریب برون تنی (In-vitro)، کامپوزیت‌ها در معرض یک هیدرولیز سریع در دمای نرمال و بالا تحت دو شرایط مختلف قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش میزان الیاف ابریشم، مدت زمان تخریب کامپوزیت‌ها کاهش می‌یابد، که به دلیل آب‌دوستی بالای الیاف ابریشم، پراکنش یکنواخت آن در ماتریس و ایجاد ساختار متخلخل و درنتیجه رفتار آب‌دوستی کامپوزیت‌ها است. واژه‌هاي كليدي: پلی¬لاکتیک¬اسید، پلی¬کاپرولاکتون، الیاف ابریشم، بایوکامپوزیت، مهندسی بافت
كلمات كليدي : پلی¬لاکتیک¬اسید، پلی¬کاپرولاکتون، الیاف ابریشم، بایوکامپوزیت، مهندسی بافت
تاريخ دفاع : 1397-08-20