بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940136389
نام و نام خانوادگي : منوچهر ثروتی
عنوان پایان نامه : بررسی سرولوژیکی عفونت اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله¬های طیور گوشتی به روش الایزا در استان اردبیل
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مریم تاج آبادی ابراهیمی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اورنیتوباتریوم رینوتراکئال (ORT) یک باکتری گرم منفی، غیرمتحرک و میله¬ای شکل می¬باشد که باعث ایجاد بیماری¬های تنفسی در طیور شده و موجب ایجاد ضررهای اقتصادی فراوان در صنعت طیور می¬گردد. هدف از این مطالعه بررسی سرمی گله‌های گوشتی استان اردبیل از نظر آلودگی به اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال بود. در این بررسی از 29 گله گوشتی از 6 شهرستان مجموعا تعداد 395 نمونه سرمی در بهار سال 97 اخذ و با استفاده از کیت الایزای بیوچک از نظر تیتر آنتی بادی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال مورد آزمایش و مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که 183 نمونه از نظر آنتی بادی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال مثبت بودند و 212 نمونه اخذ شده منفی بودند. این مطالعه نشان داد که میزان آلودگی سرمی علیه ORT در گله¬های گوشتی استان اردبیل بالا می¬باشد، از آنجائیکه عفونت با ORT اهمیت اقتصادی زیادی در صنعت طیور دارد، تهیه برنامه جامع برای کنترل و پیشگیری از این بیماری ضروری می¬باشد. واژگان کلیدی: بررسی سرولوژیکی، اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال، گله¬های گوشتی، الایزا، اردبیل
كلمات كليدي : بررسی سرولوژیکی، اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال، گله¬های گوشتی، الایزا، اردبیل
تاريخ دفاع : 1397-09-21