بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930384505
نام و نام خانوادگي : شهاب الدین جلیلوند
عنوان پایان نامه : تحلیل عددی سه بعدی خاکریز ساخته شده بر ستونهای سنگی محصور شده در زمین نرم
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _مکانيک خاک وپي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر احمدرضا محبوبی اردکانی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر محمد فرید آستانه
چكيده : چکیده : افزایش جمعیت و توسعه صنایع ، منجر به کمبود زمین مناسب از لحاظ ژئوتکنیکی جهت احداث سازه های مورد نظر شده است لذا در بسیاری از موارد چاره ای جز احداث سازه بر زمین هایی با کیفیت پایین نمی باشد. در چنین مواردی باید به نوعی کیفیت خاک نامناسب از لحاظ ژئوتکنیکی ارتقاء داده شود تا خاک در اثر تنشهای وارده ناشی از سازه مورد نظر عملکرد مطلوبی داشته باشد . در چنین شرایطی استفاده از روشهای معمول منجر به گسیختگی و لغزش خاک و نشستهای بیش از حد و نامتقارن سازه میگردد .ستونهای سنگی به منظور مقاوم کردن خاک استفاده می شوند بدین صورت که بخشی از خاک سست با مصالح سختتر جایگزین می شود حال اگر خاک خیلی سست باشد اجرای ستون سنگی معمولی نمی تواند راه گشا باشد زیرا خاک احاطه کننده ستونها اثر محصور کنندگی کافی را ندارد و ستون دچار تغییر شکل جانبی ، نشست و شکم دادگی زیاد می شود پس میتوانیم با استفاده از روکش ژئوسنتتتیکی برای جبران فقدان اثر محصور کنندگی خاک نرم برای ستونها ، ظرفیت باربری ستونها را افزایش دهیم ترکیب ستونهای سنگی و روکش ژئوسنتتیک می تواند نشست را کاهش و ظرفیت باربری را افزایش داده و در نتیجه عملکرد گروه ستون را بهبود بخشد همچنین استفاده از روکش ژئوسنتتیکی سبب بهبود زهکشی و کاهش شکم دادگی نیز می شود. برای مدلسازی عددی از نرم افزار FLAC 3D ورژن 5.01 استفاده شده که شامل دو بخش است بخش اول بروی تاثیر مواردی همچون وجود لایه ماسه ای به همراه ورقه های ژئوگریدی به عنوان بستر نرم قرار گرفته زیر خاکریز ، طولهای مختلف برای روکش ، طولهای مختلف برای ستونها (گیردار و شناور و ترکیبی از این دو در گروه ) ، چینش ستونهای روکش شده و بدون روکش در گروه ، چینش ستونها با طولهای مختلف در گروه ، قطر ستون و مقاومت کششی روکش و همچنین فاصله مرکز به مرکز ستونها بروی نشست ، ظرفیت باربری ، شکم دادگی ستونها ، ضریب تمرکز تنش و فرایند تحکیم (که شامل زائل شدن اضافه فشار آب حفره ای و نشست تحکیمی می باشد) بررسی شده است . در بخش دوم مدلسازی با توجه به وجود یک بستر صلب بتنی که زیر خاکریز و روی ستونها قرار میگیرد اثر تمام پارامترهای فوق الذکر بروی عملکرد گروه ستون سنگی بررسی شده است.
كلمات كليدي : ستونهای سنگی روکش شده ، خاکریز ، سختی و طول روکش < بستر نرم < بستر صلب , CYSoil
تاريخ دفاع : 1396-06-22