بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940260039
نام و نام خانوادگي : طاهره معماریان
عنوان پایان نامه : سیر تقدس در هنر نگارگری ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمدرضا فیروزهء
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
داور یوسفی
چكيده : دین و هنر، از دیرباز در معنا بخشیدن به زندگی انسان ایفای نقش کرده اند‌. ارزش های دینی، در مقام رکنی اساسی در هنر، انسان را به ایجاد فضایی هدایت کرده اند که او را در فهم بهتر اعتقاداتش یاری مـی کند. حضور هنر دیـنی و مقدس بـه‌ مـنزله‌ واسطه ای است که ساحت قدسی را با عالم مـادی پیـوند‌ داده‌، می تواند درکی معنوی و شهودی روحانی در پی داشته باشد. بنابراین، آثار نگارگری مقدس‌‌ صرفاً آثاری ساخته و پرداخته از‌ مواد‌ رنگین‌ نیستند، بـلکه این آثار، واسطه های منحصر به فردی در انتقال نیروهای روحانی و بخش‌ جدایی‌ ناپذیر‌ ابعاد زیبایی شناختی و آیینی در عـبادات دیـنی بـه شمار می روند.نگارگری ایرانی اسـلامی تـجلی گـاه هـنر مقدس است. نگاره های مقدس ایرانی اغلب‌ توسط‌ هنرمندانی خلق شده اند که پیش از انـجام کـار، خویشتن را با عبادت و تعالیم عابدانه آماده‌ کرده‌ اند. تحقیق پیش رو تلاشی است برای تبیین رابطه تقدس و هنر و بررسی میزان و نحوه تاثرگذاری دین بر نگارگری ایرانی و یافتن پاسخ بر این پرسش که سیر تقدس در هنر نگارگری ایرانی و در آثار هنرمندان آن چگونه بوده است. در این مسیر هم هنر مقدس تعریف می¬شود و هم تاریخچه¬¬ای از نگارگری ایرانی روایت می¬شود و هم هنر اسلامی به عنوان بخش جدایی¬ناپذیر از نگارگری ایرانی بررسی می¬شود. در نهایت نمونه هایی از آثار نگارگری ایرانی که دارای ویژگی¬های هنر مقدس هستند مرور خواهد شد. واژگان کلیدی: هنر مقدس، نگارگری ایرانی، هنر دینی، شمایل¬نگاری، هنر اسلامی، هنر شیعی
كلمات كليدي : هنر مقدس، نگارگری ایرانی، هنر دینی، شمایل¬نگاری، هنر اسلامی، هنر شیعی
تاريخ دفاع : 1396-06-21