بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940267618
نام و نام خانوادگي : عماد رضایی
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل تاثیر گذار تراکم ساختمانی بر بافت مرکزی کلان شهر تهران با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
غلامرضا لطيفي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
شبنم قلمي
چكيده : تراکم یکی از پدیده‌هایی که شهرهای امروز جهان به‌ویژه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، توسعه عمودی شهری می‌تواند به بسیاری از مسائل شهری مانند کمبود زمین، مسکن، کاهش حمل ‌و نقل، کاهش هزینه تأسیسات شهری، جلوگیری از رشد افقی شهرها، کاهش آسیب وارده بر محیط‌زیست و... پاسخ دهد. این در حالی است که افزایش بی¬رویه و بدون مطالعه و برنامه¬ریزی تراکم ساختمانی نیز می¬تواند اثرات منفی بسیاری را به‌ویژه بر کیفیت زندگی شهروندان بر جای گذارد. تراکم ساختمانی یکی از مهم ترین عوامل در شهرسازی و طراحی شهرها محسوب می‌شود که تمام جوانب زندگی را تحت تأثیر قرار دادهاست. هر گونه تغییر در وضعیت تراکم ساختمانی اثرات محسوس بر جامعه، کالبد محیط و در نهایت کیفیت زندگی افراد بر جای می‌گذراد. علیرغم اهمیت فوق العاده این مفهوم و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهروندان، جایگاه آن در فرآیند برنامه ریزی و طراحی شهری به‌طور واضح مشخص نیست. امروزه تعدد ساختمان های بلند و افزایش تراکم در یک کوچه یا یک خیابان بدون توجه به ظرفیت های آن منطقه و مؤلفه های کیفیت زندگی مثل امنیت، ایمنی، حمل و نقل، معابر، پیاده روها، آلودگی زیست محیطی، سیستم های فاضلاب و ... بر ابعاد مختلف زندگی شهری تأثیرگذار بوده و این مسائل در شهرهای کشور بخصوص در شهرهای بزرگ مثل تهران مشکل‌ساز بوده و هر روزه روبه افزایش است و افزایش سازه های بلند در سطح شهر گواه این ادعا است. هدف ازاین تحقیق بررسی عوامل تاثیر گذار تراکم بر بافت مرکزی شهر تهران با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگی، میباشد. درراستای این هدف به شناسایی عوامل موثر بر کیفیت زندگی، بیان دیدگاهها و تجارب داخلی وخارجی پرداخته شده است. دراین راستا 283 پرسشنامه با روش تصادفی توسط ساکنین تکمیل گردید و باروش پیمایشی مورد بررسی قرارگرفت و سپس با نظرسنجی از مسئولان و مدیران شهری مطالب جمع بندی وتحلیل گردید و درنهایت برنامه های لازم در زمینه کاهش اثرات منفی تراکم بر کیفیت زندگی در منطقه 6 ارائه گردید واژه های کلیدی: تراکم ساختمان، کیفیت زندگی، منطقه 6 شهرداری تهران
كلمات كليدي : تراکم ساختمان، کیفیت زندگی، منطقه 6 شهرداری تهران
تاريخ دفاع : 1397-03-09