بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940275645
نام و نام خانوادگي : فرشاد رشیدی
عنوان پایان نامه : بررسی موانع و مشکلات پیش روی تحویل پروژه ها به روش های BOT و BOLT در توسعه اماکن ورزشی و پیشنهاد راهکارهای اصلاحی(مطالعه موردی در اماکن ورزشی استان کرمانشاه)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مديريت ساخت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : شهریار طاووسی تفرشی ,
محمد رضا حبیبی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر ،تحلیل بررسی موانع و مشکلات پیش روی تحویل پروژه ها به روش های BOT و BOLT در توسعه اماکن ورزشی و پیشنهاد راهکارهای اصلاحی(مطالعه موردی در اماکن ورزشی استان کرمانشاه)بود. در پژوهش حاضر، ابتدا بر اساس مصاحبه های عمقی، مطالعات کتابخانه ای و مطالعه مقالات داخلی و خارجی به بررسی مبانی نظري پژوهش در داخل و خارج اقدام گردید. سپس با استفاده از نتایج حاصل از بررسی مبانی نظري مربوط به پژوهش، مجموعه اي از مفاهیم، تعاریف و نظریه هاي مربوط به موضوع مورد بررسی تدوین شد. لذا پس از کسب شناخت کافی از موضوع مذکور، یک مورد پرسشنامه بر اساس مصاحبه های عمقی از متخصصین مدیریت ورزشی و متخصصین درگیر در پروژه های عمرانی استخراج و تدوین شد. پس از اطمینان از روایی و اعتبار آن از طریق اخذ نظر متخصصان، پایایی پرسشنامه موانع و مشکلات پیش روی تحویل پروژه ها به روش های BOT و BOLT در توسعه اماکن از طریق آلفاي کرونباخ 80/0 برآورد شد. و در اختیار نمونه آماری به حجم 120 نفر قرار داده شد. این داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی مانند آزمون کایزر، مایر و الکین، آزمون کرویت بارتلت، آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، تکنیک چرخش واریماکس، تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار های spss و lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که اولویت موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه فضاها و اماکن ورزشی شهر کرمانشاه به ترتیب اولویت عبارتند از قانونی و حقوقی، مالی، مدیریتی، نیروی انسانی، اجتماعی وشناختی، اطلاعاتی و رسانه ای و انگیزشی. همچنین برنامه و راهکار عملیاتی برای رفع موانع و راه-های موثر برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه فضاها و اماکن ورزشی شناسایی شدند.
كلمات كليدي : روش های BOT و BOLT ، اماکن ورزشی ، اماکن ورزشی استان کرمانشاه
تاريخ دفاع : 1397-03-27