بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940042429
نام و نام خانوادگي : پریسا ناصری
عنوان پایان نامه : ‌بررسی امکان ارتقای امنیت پیاده روی در فضاهای شهری ‌با رویکرد به امنیت زنان در محور خیابان انقلاب حدفاصل چهارراه ولیعصر تا میدان فردوسی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مسعود پورصفوی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : امنیت یکی از مهمترین مولفه‌های شهر پایدار است. در فضای عمومی شهری نقش امنیت شهری به ویژه برای گروه‌های آسیب پذیر همچون زنان و دختران از اهمیت زیادی برخوردار است. احساس امنیت در فضاهای شهری یکی از شاخصهای کیفیت فضا محسوب می شود و به رغم آنکه مساله فضای امن شهری در هر جامعه یک مساله پیچیده و دارای ابعاد متنوع و متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است ولی در تامین این نیاز نمی بایست از نقش و تاثیر عوامل محیطی و کالبدی فضایی غافل شد. بنابراین با توجه اهمیت موضوع، این پژوهش به ‌بررسی امکان ارتقای امنیت پیاده روی در فضاهای شهری ‌با رویکرد به امنیت زنان در محور خیابان انقلاب حدفاصل چهارراه ولیعصر تا میدان فردوسی پرداخته است. نوع تحقیق با توجه به ماهیت کاربردی و براساس روش تحلیلی – پیمایشی بوده است از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. حجم نمونه پژوهش 150 نفر از زنان و بانوان در محور مورد مطالعه بوده اند. که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد خیابان انقلاب حد فاصل چهاراره ولیعصر تا میدان فردوسی اگر چه از نظر نمونه آماری پژوهش از امنیت مناسبی برخوردار است، اما این محور چندان مناسب پیاده روی برای زنان نیست. وضعیت خیابان انقلاب حدفاصل چهارراه ولیعصر تا میدان فردوسی را به لحاظ برخورداری از نورپردازی و روشنایی مناسب جهت پیاده روی زنان را مطلوب ارزیابی نمی گردد. محدوده مورد نظر اگر چه از خوانایی لازم و همچنین از شاخص راحتی و دسترسی به محیط وکارایی حمل ونقل عمومی‌لازم جهت امنیت زنان برای پیاده روی برخوردار است اما وجود بناهای فرسوده کمی حس امنیت در این فضا را کمی کاهش داده و از انعطاف پذیری مکانی، کیفیت کالبدی، و سلسله مراتب فضایی مناسبی برخوردار نیست. مهم ترین اولویت طراحی در محور مورد مطالعه برای ایجاد امنیت زنان جهت پیاده روی، طراحی جداره‌ها و دیوارهای اطراف است. واژگان کلیدی: امنیت، امنیت زنان در فضای شهری، پیاده روی، عوامل محیطی، عوامل کالبدی، محور خیابان انقلاب حدفاصل چهارراه ولیعصر تا میدان فردوسی
كلمات كليدي : امنیت، امنیت زنان در فضای شهری، پیاده روی، عوامل محیطی، عوامل کالبدی، محور خیابان انقلاب حدفاصل چهارراه ولیعصر تا میدان فردوسی
تاريخ دفاع : 1397-08-22