بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940172084
نام و نام خانوادگي : احمدرضا پناهی
عنوان پایان نامه : بهینه سازی پدیده طغیان برای جذب گاز دی اکسید کربن در یک ستون پرشده
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مریم اوتادی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : جذب گاز توسط مایع (Absorption)یکی از عملیات بسیار مهم در صنایع شیمیایی می باشد که به وسیله آن جداسازی یک یا چند گاز از مخلوط آن ها با یکدیگر انجام می شود. CO2 به عنوان یکی از عوامل مهم گرمایش جهان و تخریب لایه اوزن می باشد. هدف از انجام این پروژه تعیین شرایط بهینه عملیاتی در دستگاه برج جذب است. از بین پارامترهای موثر سه فاکتور دبی فاز گاز، دبی فاز مایع و غلظت دی اکسید کربن در مخلوط گازی در نظر گرفته شده است که عملیات جداسازی توسط حلال مونو اتانول آمین در برج جذب پر شده صورت گرفته است. بهینه سازی و طراحی آزمایشات توسط نرم افزار Qualitak-4 صورت گرفت که در حالت بهینه دبی فاز گاز 200 لیتر در ساعت و دبی فاز مایع 150 لیتر در ساعت و غلظت CO2 10 درصد که جداسازی CO2 به خوبی انجام شده است.
كلمات كليدي : پدیده طغیان ، جذب گاز دی اکسید کربن ، ستون پرشده
تاريخ دفاع : 1396-06-04