بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 94291100090
نام و نام خانوادگي : معصومه شعبانلو
عنوان پایان نامه : تاثیر فرهنگی و اجتماعی بر نوع پوشش بانوان شهر تهران از انقلاب تا دهه 90
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سعید حقیر
چكيده : پژوهش زير در رابطه با تحليل و بررسي تاثير تحولات فرهنگي و اجتماعي بر نوع پوشش بانوان تهراني از انقلاب تا به امروز مي باشد. در اين پژوهش تحولات تأثير انقلاب اسلامي را تحليل نمود و با در نظر گرفتن نوع پوشش بانوان ايران زمين از ديرباز تاكنون دست به تغيير و تحول چشم گيري شده است. البته از دهه انقلاب اسلامي تا کنون پوشش هااز نوع حجاب مي باشد ولي تغييراتي در نوع پوشش شکل گرفته است. با ورود انسان به زندگي اجتماعي و توسعه فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي و شكلگيري عقايد ديني كه مؤلفه هاي سازنده تمدن بشري ميباشند. پوشاك، نوع، رنگ، جنس، شكل و سبك دوخت زمينه فرهنگي يافت وكاركرد اجتماعي و فرهنگي نمادين آن برجسته شد. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي و تحليل مي باشد. درتحقيق توصيفي به بررسي وضع موجود جامعه از انقلاب اسلامي تا دهه 90 پرداختيم و اتفاق نوع پوشش بانوان شهر تهران را بررسي و تحليل نموديم. در بعد کاربردي از نتايج اين تحقيقات در تصميم گيري ها و سياست گذاري ها و همچنين برنامه ريزي ها براي جامعه کنوني استفاده کرد. و در اين نوع تحقيق سعي کرديم از جهات مختف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و.. پديده پوشش را مورد بررسي قرار دهيم. اين نوع تحقيق به منظور توصيف عيني و کيفيمحتواي مفاهيم به صورت نظام دار مي باشد و ميتوان گفت اين نوع تحقيق را بيشتر بر روي متنهاي مکتوب شفاهي و تصويري در خصوص موضوع خاصي انجام مي گردد. نظير کتاب ها، مقالات، مجلات و.... به طور کل تحولات اجتماعي و سياسي بعد از انقلاب اسلامي بر نوع فرهنگ عموم مردم از جمله بانوان شهر تهران تاثيرگذاربود و اين نمود تغيير فرهنگ را در نوع پوشش بانوان به شکل هاي مختلفي از مانتو، روسري، چادر، مقنعه ، انواع شلوارهاي بلند و گشاد و کوتاه و تنگ و.... تغيير يافت و تا به امروز هم همين روش تنوع پوشش را مي بينيم. واژهاي کليدي:فرهنگ،تحولات اجتماعي، تحولات لباس پس از انقلاب ايران، پوشش زنان شهر
كلمات كليدي : فرهنگ،تحولات اجتماعي، تحولات لباس پس از انقلاب ايران، پوشش زنان شهر
تاريخ دفاع : 1397-09-20