بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940001678
نام و نام خانوادگي : سیمین لاهوتی
عنوان پایان نامه : تماشاخانه با رویکرد زمینه گرایی در شهر اصفهان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : معمارى
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي ارشد معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ویدا نوروز برازجانی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر جلال نخعی
چكيده : طراحی تماشاخانه در بافت تاریخی همچون اصفهان، براي ثبت تغییرات فرهنگی یک جامعه به صورت بصري جزعـی از واجبـات یـک جامعه فرهنگی محسوب میشود. در میان انبوهی از فضاهاي شهري، فضاهاي بصري نمادي از هویت شهري هسـتند و زنـدگی شـهري را سرزنده می کنند»(راسل،ص.48 .(بنابراین هدف اصلی طراحی تماشاخانه در بافت تاریخی با رویکرد زمینه گرایی در واقع ارتباط انسان با بافت شهر و بیرون کشیدن لایه هاي تاریخی در بستر آن است. از دیگر اهداف این پروژه توجه به حس درونی یک بناست که چگونـه با با لایه هاي زیرین بستر و بافت شهرش داراي ارتباط است و به یک هماهنگی میان لایه هاي درونش با لایه هاي درونـی بسـترش نیـاز دارد و به دنبال یک آرامش می باشد.هویت یک تماشاخانه، آمیزهاي خاص از روابط اجتماعی، فرهنگی و بصري انسـان هاسـت و نقـاط پیوند عرصه اجتماعی، فرهنگی او با فضاي شهري طراحی شده محسوب میشود. چه بسا تماشاخانهاي که با زمینه و بسترش پیوند خورده به پدید آوردن فضاي شهري اصیلتر و ارزشمندتري در شهرش و در میان مردمانش کمک کنـد و بافـت آن منطقـه را چشـمگیرتر مـی سازد. روش اجرا اینگونه است که از 3 نگاه مهم به عنوان فرهنگ، اجتماع و تاریخ به یک اتفاق مهم در بستر این مکان تاریخی رسیده و با تلفیق این سه اصل و نیازهاي انسانها به عنوان کاربر، پاسخ داده شده است.
كلمات كليدي : طراحی، تماشاخانه ،زمینه گرایی،اصفهان
تاريخ دفاع : 1396-10-25