بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930506877
نام و نام خانوادگي : حمیدرضا یعقوبی
عنوان پایان نامه : شبیه سازی عددی پدیده ناپایداری رایلی-تیلور با در نظر گرفتن رفتار غیرنیوتنی سیال
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد وهابی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد افتخاری یزدی ,
چكيده : ناپایداری رایلی - تیلور زمانی رخ می دهد که سیال سبک تر در زیر ستونی از سیال سنگین تر قرار گرفته باشد. آنگاه ناپایداری خود را به صورت نفوذ هر دو سیال در یک دیگر به صورت حباب و دنباله ای از سیال نشان می¬دهد. از آنجایی که ناپایداری رایلی-تیلور در بسیاری از صنایع رخ می دهد محققان و دانشمندان زیادی علاقه مند به بررسی این پدیده هستند. یکی از سیالات پر کاربرد در صنعت سیال غیر نیوتنی تعمیم یافته است که این سیال وابسته به تنش برشی می باشد. برای تحلیل این سیال از نظر رفتار شناسی از سیال کریو (سیال نیوتنی تعمیم یافته) استفاده می شود. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل عددی غیر خطی پدیده ناپایداری رایلی - تیلور با مدل غیر نیوتنی کریو می باشد. معادلات کوشی به روش حجم محدود حل می شوند و به منظور بررسی مرز مشترک بین دو سیال از روش حجم سیال بهره می بریم در طی پژوهش از دو سیال نیوتنی و سیال غیر نیوتنی تعمیم یافته کریو بهره می بریم تا تاًثیر پارامتر هایی همچون نسبت چگالی/ تاًثیر ویسکوزیته بین دو سیال/ کشش سطحی بین دو سیال و تغییر اولیه شکل ظاهری تا ادغام کامل بین دو سیال و هم چنین تغییر دو سیال، نیوتنی یا غیر نیوتنی بودن را مورد بررسی قرار می دهیم بر اساس مطالعات حاضر و هم چنین برای طول موج های اغتشاش کوچک اغتشاش به کندی رخ می دهد و هم چنین دامنه اغتشاش بزرگ تر باشد رشد ناپایداری سریع تر رخ می دهد. به طور کلی هر چه مقدار و نسبت ویسکوزیته کمتر باشد میزان نفوذ و سرعت نفوذ بیشتر شده و هم چنین هرچه مقدار چگالی دو سیال بیشتر باشد، سرعت نفوذ و میزان نفوذ بیشتر خواهد شد که در شبیه سازی انجام شده مشهود است. قابل ذکر است که یکی از مهمترین و اصلی ترین نکته قابل تحقیق این است که شبیه سازی سیال نیوتنی یا غیر نیوتنی به روش کریو نه در ایران و نه در خارج از کشور انجام نشده است. کلمات کلیدی: ناپایداری رایلی – تیلور، سیال کریو، معادلات کوشی ریمان، حجم محدود  
كلمات كليدي : ناپایداری رایلی – تیلور، سیال کریو، معادلات کوشی ریمان، حجم محدود
تاريخ دفاع : 1397-06-22