بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940088831
نام و نام خانوادگي : سيد حميد رضامنابري
عنوان پایان نامه : مقايسه تحليلي بين نتايج ارزيابي اختلالات اسكلتي-عضلاني به روش¬هاي نورديك و كرنل با نتايج ارزيابي ريسك فاكتورهاي ارگونوميكي به روشROSA
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت HSE
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سمیرا قیاسی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مریم اوتادی ,
چكيده : زمينه و هدف: اختلالات اسکلتي عضلاني ناشي از کار عامل اصلي رنج و درد، غيبت و از کار افتادگي و در نهايت کاهش بهره وري و افزايش هزينه ها در صنايع است. اهميت، هزينه و بار اختلالات اسکلتي عضلاني ناشي از کار بسيار عظيم است. به طوريکه طبق آمارهاي دپارتمان کار و صنعت آمريکا در سال 2005 اختلالات اسکلتي عضلاني ناشي از کار 4/32 درصد از غرامتهاي پرداختي و 123 روز کاري از دست رفته را به خود اختصاص داده است. هدف اين مطالعه مقايسه تحليلي بين نتايج ارزيابي اختلالات اسكلتي-عضلاني به روش هاي نورديك و كرنل با نتايج ارزيابي ريسك فاكتورهاي ارگونوميكي به روش ROSA است. روش تحقيق: اين مطالعه نيمه تجربي (از نوع شاهد دار) روي 70 نفر از کارکنان اداري انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه نورديك و كرنل و فرم ارزیابی تنش سریع اداری Rosa است که روايي و پايائي آنها مورد تائيد قرار گرفته است. داده هاي بدست آمده از تکميل پرسشنامه هاي ياد شده در نرم افزار spss نسخه 18 با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آزمون همبستگي پيرسون و ضريب همبستگي Phiو کاپا تجزيه و تحليل شد. يافته ها: ضريب همبستگي نمره کل ROSA با شيوع ناراحتي اسکلتي- عضلاني بر حسب پرسش نامه کرنل(CMDQ) برابر(001/0 > P، 767/0 = r) مي باشد. از طرف دیگر ميزان توافق شيوع اختلالات اسکلتي عضلاني NORDIC با امتيازهاي نتايج ارزيابي روش سريع اداري ROSA در تمام بدن بر اساس نتايج آزمون همبستگي پيرسون (001/0 = P ، 374/0 = r) و با استفاده از ضريب کاپا برابر 574/0 = KAPAA (001/0 > P) مي باشد که در هر دو حالت فوق نتيجه معني دار بود. نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين مطالعه مي توان گفت که نتايج ارزيابي اختلالات اسكلتي- عضلاني به روش‌هاي نورديك و كرنل با نتايج ارزيابي ريسك فاكتورهاي ارگونوميكي به روشROSA به هم نزديک و معتبر هستند. کليد واژه ها: اختلالات اسکلتي عضلاني، پرسشنامه نوردیک و کرنل، روش ارزیابی ROSA
كلمات كليدي : اختلالات اسکلتي عضلاني، پرسشنامه نوردیک و کرنل، روش ارزیابی ROSA
تاريخ دفاع : 1397-06-21