بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940103215
نام و نام خانوادگي : علیرضا کرمی اول
عنوان پایان نامه : بهینه سازی طراحی چاه های چند شاخه با هدف چاه سازی با تکیه بر توان و تکنولوژی موجود در داخل کشور در یکی از میادین جنوب غربی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مخازن هیدروکربوری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سعید صادق نژاد
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
امیرحسین سعیدی دهاقانی
چكيده : امروزه شرکت های نفتی به منظور کاهش هزینه ها و افزایش سود آوری سعی بر بهینه سازی مراحل حفاری تا تولید از یک میدان دارند. یکی از پیچیده ترین بهینه سازی ها در این میان مربوط به طراحی مسیر چاه می باشد که تاثیر مستقیم در عملیات حفاری و تولید هیدروکربن دارد. میدان مورد مطالعه از لحاظ مخزنی و موقعیت جغرافیایی در مرتبه ای بسیار خاص قرار میگیرد که ضرورت بهینه سازی مسیر چاه های جهت دار را در اولویت قرار می دهد. هدف از این تحقیق افزایش تولید با کاهش هزینه های توسعه میدان و وارد کردن آسیب حداقلی به محیط زیست منطقه بود. از این رو، ابتدا برنامه توسعه فعلی میدان بررسی و مشکلات برنامه با استناد به نتایج بدست آمده از چاه آزمایی مطالعه گردید. سپس با توجه به بررسی مخزنی و زمین شناسی میدان و بکار گیری مدل ریاضی مناسب ترین نوع چاه انتخاب گردید. یک چاه های جناغی با 4 شاخه هر یک به طول 300 متر و با انحراف 30 درجه ای آزیموت از یک دیگر به عنوان مدل بهینه تعیین شد. سپس با استفاده از نرم افزار دریلینگ آفیس قابلیت حفاری مسیر بررسی و با توجه به نبود امکانات لازم برای حفر چنین چاه هایی در ایران، مسیر چاه به نحوی اصلاح گردید که قابلیت حفاری با تکیه بر توان و ابزار داخلی فراهم شود. مطالعه انجام شده مبین آن است که با استفاده از این چاه ها تولید 3.93 در مقایسه با یک چاه افقی معمولی افزایش یافته است در حالی که هزینه حفاری تنها 1.3 افزوده شده است.
كلمات كليدي : حفاري جهت دار، چاه هاي چند شاخه، بهينه سازي حفاري، افزايش توليد
تاريخ دفاع : 1396-12-14