بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930459614
نام و نام خانوادگي : حسین زمان
عنوان پایان نامه : مقایسه تحلیلی انتقال حرارت و افت فشار فین های پرکاربرد درتاسیسات و تهویه مطبوع
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد افتخاری یزدی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : پدارم طهرانی ,
چكيده : استفاده از پره های حلقوی و صفحه ای در مبدل های حرارتی به منظور افزایش سطح انتقال گرما کاربرد گسترده ای دارد. در این مقاله اثر ارتفاع پره های گوناگون بر انتقال حرارت و افت فشار بررسی شده است. مدلسازی در نرم افزار Aspen Htfs انجام شده است. با ارزیابی عملکرد لوله های پره دار و تغییرات اعداد رینولدز از 10000 الی 50000 و داده های نرم افزاری مشاهده می شود که در عدد رینولدز یکسان پره های صفحه ای افت فشار بیشتری نسبت به پره های حلقوی دارند ولی محدودیت فضایی در دسترس در بسیاری از کاربرد ها، لزوم استفاده از پره های صفحه ای را به دلیل انتقال حرارت بهتر توجیه می کند. در پره های حلقوی ساده با افزایش ارتفاع پره ضریب انتقال حرارت کاهش می یابد. در حالی که مقدار انتقال حرارت و افت فشار با افزایش ارتفاع پره افزایش می یابد. ارزیابی عملکرد پره ها نشان می دهد که در پره های حلقوی ، انتقال حرارت پره "I شکل" اندکی بیشتر از پره" U شکل" است. افت فشار پره "I شکل" و " U شکل" در محدوده اعداد رینولدز مورد بررسی تقریبا یکسان است. واژهای کلیدی پره حلقوی- پره صفحه ای-رینولدز - مبدل حرارتی – افت فشار- ارتفاع پره
كلمات كليدي : پره حلقوی- پره صفحه ای-رینولدز - مبدل حرارتی – افت فشار- ارتفاع پره
تاريخ دفاع : 0000-00-00