بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930297655
نام و نام خانوادگي : پریا نجیمی
عنوان پایان نامه : سنتز وشناسایی مایعات یونی جدید به ویژه برپایه هترو پلی آنیون و استفاده از آنها در سنتز مشتقات زانتن
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي- شيمي آلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علی عزآبادی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : زانتن ها از خانواده اتر های حلقوی میباشند و مشتقات آنها به دلیل دارا بودن طیف وسیعی از خواص دارویی و زیستی مانند : خواص ضد باکتری , ضد ویروس و ضد التهاب مورد عالقه میباشند. زانتن دیون ها دسته ای از مشتقات زانتن هستند که در سال های اخیر مورد توجه شیمیدان های آلی قرار گرفته و روش های زیادی برای سنتز آنها در حضور کاتالیزگر های مختلف انجام شده است. ما در این پروژه مایع یونی [C2H3ClO2][TEA [را سنتز کرده و از آن به عنوان کاتالیزگر در سنتز های تک ظرفی زانتن دیون ها در شرایط بدون حالل استفاده کردیم از مزایای این روش پایداری و سازگار با محیط زیست بودن کاتالیزگر و همچنین خالص سازی ساده میباشد.
كلمات كليدي : مایعات یونی زانتن کاتالیزگر
تاريخ دفاع : 1395-11-24