بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940101003
نام و نام خانوادگي : پیمان صادق پور سرای
عنوان پایان نامه : ارائه مدلی جهت شناسایی و تعیین رقبای اصلی سازمان بمنظور بررسی قابلیت های آن ها در تحلیل صنعت
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سید اسماعیل نجفی
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه اهميت تحليل رقبا بر هيچ كس پوشيده نيست. در حال حاضر بسياري از شركت ها به تحليل رقباي خود مي پردازند اما شناسايي عوامل تاثيرگذار بر شناسايي رقيب از اهميت زيادي برخوردار است. سازمانها به دنبال اين موضوع هستند كه با توجه به چه معيارهايي بايد رقباي خود را مشخص نمايند و چگونه مي توانند معيارهاي موثر بر شناسايي رقيب را تعيين نمايند لذا در اين تحقيق به تعيين معيارها و رتبه بندي آنها پرداخته شده است. بدين روي در ابتدا با استفاده از روش دلفي فازي معيارهاي موثر بر ارزيابي رقبا مورد شناسايي قرار گرفته اند و با استفاده از روش ديماتل تاثيرگذاري معيارها بر روي يكدیگر مشخص شده است و در نهايت با استفاده از تحليل فرآيند شبكه اي رتبه بندي معيارها صورت پذيرفته است. از آنجائيكه تصميم گيري در فضاي همراه با ابهام است لذا از متغيرهاي فازي استفاده مي گردد. اين تحقيق از نظر هدف در زمره تحقيقات كاربردي قرار دارد و از نظر شيوه اجرا در زمره تحقيقات ميداني قرار دارد كه با استفاده از ابزار پرسشنامه تجزيه و تحليل داده ها صورت پذيرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق چهار خوشه اصلی معیار وجود دارد که عبارتند از: یکسانی خدمت، تشابه فناوری، تاثیرگذاری بر نیاز مشتری و یکسانی اشتراکی سازمانی که هر یک از خوشه ها شامل چندین معیار می باشند که بر اساس نتایج بدست آمده از دیماتل، معیار یکسانی خدمت بر معیارهای تشابه فناوری، تاثیرگذاری بر نیاز مشتری و یکسانی اشتراکی سازمانی تاثیرگذار است. معیار تشابه فناوری بر معیارهای یکسانی خدمت، تاثیرگذاری بر نیاز مشتری و یکسانی اشتراکی سازمانی تاثیرگذار است. معیار تاثیرگذاری بر نیاز مشتری بر معیار یکسانی اشتراکی سازمانی تاثیرگذار است. معیار یکسانی اشتراکی سازمانی بر معیار تاثیرگذاری بر نیاز مشتری تاثیرگذار است. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین معیارهای موثر بر شناسایی رقیب عبارتند از: یکسانی خدمت، تشابه دانش، تشابه فرآيند تولید محصول/خدمت، یکسانی قیمت و یکسانی خدمات پس از فروش که باید به آنها توجه ویژه ای شود. همچنین با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شرکتها و رقبا بدست می آید که بر این اساس شرکت ایریسا در رتبه اول قرار گرفته است.
كلمات كليدي : تعیین رقبا، تحلیل صنعت
تاريخ دفاع : 1397-10-01