بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950200816
نام و نام خانوادگي : فائزه علی زاده امیری
عنوان پایان نامه : تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه صوراسرافیل Stachys sylvatica) ) بر پارامترهای بیوشیمیایی و بالینی در یک مدل موش صحرایی ماده بالغ با بیماری سندروم تخمدان پلی کیستیک
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مینا رمضانی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
زینب پیراور
چكيده : مقدمه و هدف: سندروم تخمدان پلي كيستيك(polycystic ovarian syndrome-PCOS) به عنوان شايع ترين اختلال غدد درون ريز در زنان محسوب ميشود. هدف از این مطالعه بررسي اثر عصاره هیدروالکلی گیاه صوراسرافیل Stachys sylvatica) ) بر پارامترهای بیوشیمیایی و بالینی در یک مدل موش صحرایی ماده بالغ با بیماری سندروم تخمدان پلی کیستیک می باشد. روش بررسی: در این مطالعه 36 سر موش های صحرایی بالغ ماده در محدوده وزنی 150 تا 200 گرم به طور تصادفی انتخاب شده و به 6 گروه 6 تایی شامل کنترل، شاهد، PCOS و تیمارشده با عصاره Stachys sylvatica تقسیم شدند. القای سندرم توسط تزریق تک مرحله‌ای و عضلانی 2 میلی‌گرم استرادیول والرات به هر رت صورت گرفت. 60 روز پس از القای سندرم، عصاره Stachys sylvatica به میزان mg/kg BW 100، 250 و 500 به صورت درون صفاقی تزریق گردید. گروه شاهد روغن زیتون تزریقی دریافت کرده و ‌کنترل هیچ ماده ای را دریافت نمی کردند. دریافت کردند. پس از 10 روز تيمار درون صفاقي عصاره Stachys sylvatica، تخمدان هاي کلیه گروه ها به منظور مطالعات بافت شناسي و سرولوژيك برداشته شده، در فیکساتور بوئن تثبیت گردید و برش هاي 5 میکرومتري از آنها با هماتوکسیلین – ائوزین رنگ آمیزي شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری واریانس یک طرفه و آزمون توکی به کمک نرم افزار SPSS تحلیل شد. سطح معنی داری 05/0 ≥ p در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج کاهش معنی‏داری را در تعداد فولیکول‏های بدوی، اولیه، گراآف و جسم زرد درگروه پلی کیستیک در مقایسه با کنترل نشان داد (05/0>P). اندازه‏گیری ضخامت لایه گرانولوزا، تک، قطر فولیکول‏های مختلف و تعداد آن‏ها بهبود زیادی را در گروه‏های PCOS تیمار شده با عصارة هیدروالکلی Stachys sylvatica نشان داد. دوزهای 250 و 500 میلی‏گرم بر کیلوگرم به‏عنوان دوزهای موثر بودند. نتیجه گیری: بنظر می رسد عصارة هیدروالکلی Stachys sylvatica بدلیل داشتن مواد موثره ای مانند ترکیبات فنلی و فلاونوئیدها و اثرات آنتی اکسیدانی می‏تواند در بهبود علائم سندرم تخمدان پلی کیستیک مؤثر واقع شود. واژگان کلیدي: استرادیول والرات، سندرم تخمدان پلی کیستیک، عصاره هیدروالکلی Stachys sylvatica، موش صحرایی.
كلمات كليدي : استرادیول والرات، سندرم تخمدان پلی کیستیک، عصاره هیدروالکلی Stachys sylvatica، موش صحرایی.
تاريخ دفاع : 1397-06-18